अं.न.शासन विभागएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित0000
2 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग333120
3 अनिवासी भारतीय आरोग्य नोंदणी0000
4 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय0000
5 अर्थसंकल्प, अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (बीईएमएस)0000
6 अल्पसंख्यांक विकास विभाग3300
7 आदिवासी विकास विभाग2200
8 आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था0000
9 आम आदमी बीमा योजना0000
10 आयुर्वेद संस्था0000
11 आयुष संचालनालय515100
12 आशा0000
13 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग0000
14 इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ0000
15 इंद्रायणी हातमाग3300
16 ई-शिष्यवृत्ती विभाग0000
17 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग48447680
18 उद्योग विभाग7700
19 एमआरएसएसी जिओ पोर्टल0000
20 क्रिडा विभाग242400
21 कला संचालनालय0000
22 कृषी व पदुम विभाग0000
23 कृषीविभाग141400
24 कामगार विभाग151500
25 कोषवाहिनी0000
26 ग्रंथालय संचालनालय0000
27 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग (पंचायत स्तर)1599281539195368641
28 गृहनिर्माण विभाग0000
29 गृहविभाग222020
30 छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक0000
31 जलसंधारण विभाग141400
32 जलसंपदा विभाग0000
33 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण0000
34 दर्शनिका विभाग0000
35 नगर विकास विभाग0000
36 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय0000
37 निबंधक भागीदारी संस्था1100
38 नियोजन विभाग0000
39 निवृत्ती वेतन वाहिनी0000
40 नोंदणी व मुद्रांक विभाग0000
41 पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग0000
42 पर्यावरण विभाग0000
43 पशुसंवर्धन विभाग6510
44 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग0000
45 बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था0000
46 भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा0000
47 भूमिअभिलेख0000
48 भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन,0000
49 भाषा संचालनालय0000
50 मुख्य निवडणूक अधिकारी0000
51 मत्स्योद्योग विभाग0000
52 मुंबई पोलीस201189120
53 मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण0000
54 मुंबई वाहतुक पोलीस292900
55 मराठी परिभाषा कोश0000
56 मराठी भाषा विभाग0000
57 मराठी भाषा संगणनाचे उत्कृष्टता केंद्र0000
58 महसूल विभाग0000
59 महा गृहनिर्माण0000
60 महाकोष0000
61 महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)4400
62 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित0000
63 महामुद्रा पोर्टल0000
64 महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ0000
65 महाराष्ट्र कारागृह विभाग0000
66 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण0000
67 महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या.0000
68 महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास प्राधिकरण0000
69 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण0000
70 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ0000
71 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद87687321
72 महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड -(किनारा व्यवस्थापन आराखडा)8800
73 महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ0000
74 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ0000
75 महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ3300
76 महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ4400
77 महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ0000
78 महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग0000
79 महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ777601
80 महाराष्ट्र राज्य पोलीस31830675
81 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ0000
82 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ2200
83 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग0000
84 महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या.0000
85 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लि.0000
86 महाराष्ट्र राज्य लॉटरी0000
87 महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.5500
88 महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.0000
89 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.0000
90 महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ1100
91 महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्या.0000
92 महाराष्ट्र लाचलुचपतविरोधी विभाग5500
93 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग0000
94 महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद0000
95 महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी7700
96 महाराष्ट्र शहर औद्योगिक विकास महामंडळ0000
97 महाराष्ट्र स्टेट पोलीस हाऊसिंग ॲन्ड वेल्फेअर कॉरपोरेशन2200
98 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण0000
99 महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)0000
100 महिला आर्थिक विकास महामंडळ मर्या.2200
101 महिला व बालविकास विभाग2567256250
102 माहिती व जनसंपर्क392355361
103 मोटर वाहन विभाग0000
104 मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ0000
105 रेशीम संचालनालय0000
106 राज्य मराठी विकास संस्था3300
107 राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोग0000
108 राष्ट्रीय कृषी व ग्रामिण विकास बँक0000
109 रोजगार हमी योजना6600
110 लोक आयुक्त महाराष्ट्र0000
111 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग0000
112 वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय113110111119
113 वन विकास महामंडळ161420
114 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय0000
115 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ0000
116 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ0000
117 वस्त्रोद्योग विभाग0000
118 वित्त विभाग0000
119 विधी व न्याय विभाग15314580
120 विमा संचालनालय ( लॉग इन )101000
121 विश्वकोश प्रथमावृत्ती0000
122 शालेय शिक्षण विभाग6121597512917
123 शासकीय जमा लेखा प्रणाली (जीआरएएस)0000
124 शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई0000
125 शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादीत0000
126 संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य0000
127 संचालनालय स्थानिक निधी लेखापरीक्षा0000
128 संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.0000
129 संसदीय कार्य विभाग0000
130 सहकार आयुक्त पुणे12712340
131 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग3300
132 साखर आयुक्त, पुणे0000
133 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग11611510
134 सामान्य प्रशासन विभाग0000
135 सार्वजनिक आरोग्य विभाग21942153401
136 सार्वजनिक उपक्रमांची माहिती0000
137 सार्वजनिक बांधकाम विभाग7700
138 सांस्कृतिक कार्य विभाग - प्रकल्प संचालक पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी0000
139 सांस्कृतिक कार्य विभाग - महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहीत्य अकादमी636300
140 सांस्कृतिक कार्य विभाग - व्यवस्थापकीय संचालक कोल्हापूर चित्रनगरी0000
141 सांस्कृतिक कार्य विभाग - व्यवस्थापकीय संचालक दादासाहेब फाळके चित्रनगरी9900
142 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संचालक पुरातत्त्व विभाग26725980
143 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संचालक पुराभिलेख323200
144 सांस्कृतिक कार्य विभाग - सचिव रंगभूमी परी निरीक्षण मंडळ0000
145 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संपादक दर्शनीका विभाग0000
146 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय10187140
147 हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था232210
148 हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल महामंडळ मर्या.0000
 एकूण1754921690555761676
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
शासन विभाग उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.शासन विभागएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित0000
2 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग333120
3 अनिवासी भारतीय आरोग्य नोंदणी0000
4 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय0000
5 अर्थसंकल्प, अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (बीईएमएस)0000
6 अल्पसंख्यांक विकास विभाग3300
7 आदिवासी विकास विभाग2200
8 आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था0000
9 आम आदमी बीमा योजना0000
10 आयुर्वेद संस्था0000
11 आयुष संचालनालय515100
12 आशा0000
13 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग0000
14 इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ0000
15 इंद्रायणी हातमाग3300
16 ई-शिष्यवृत्ती विभाग0000
17 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग48447680
18 उद्योग विभाग7700
19 एमआरएसएसी जिओ पोर्टल0000
20 क्रिडा विभाग242400
21 कला संचालनालय0000
22 कृषी व पदुम विभाग0000
23 कृषीविभाग141400
24 कामगार विभाग151500
25 कोषवाहिनी0000
26 ग्रंथालय संचालनालय0000
27 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग (पंचायत स्तर)1599281539195368641
28 गृहनिर्माण विभाग0000
29 गृहविभाग222020
30 छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक0000
31 जलसंधारण विभाग141400
32 जलसंपदा विभाग0000
33 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण0000
34 दर्शनिका विभाग0000
35 नगर विकास विभाग0000
36 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय0000
37 निबंधक भागीदारी संस्था1100
38 नियोजन विभाग0000
39 निवृत्ती वेतन वाहिनी0000
40 नोंदणी व मुद्रांक विभाग0000
41 पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग0000
42 पर्यावरण विभाग0000
43 पशुसंवर्धन विभाग6510
44 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग0000
45 बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था0000
46 भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा0000
47 भूमिअभिलेख0000
48 भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन,0000
49 भाषा संचालनालय0000
50 मुख्य निवडणूक अधिकारी0000
51 मत्स्योद्योग विभाग0000
52 मुंबई पोलीस201189120
53 मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण0000
54 मुंबई वाहतुक पोलीस292900
55 मराठी परिभाषा कोश0000
56 मराठी भाषा विभाग0000
57 मराठी भाषा संगणनाचे उत्कृष्टता केंद्र0000
58 महसूल विभाग0000
59 महा गृहनिर्माण0000
60 महाकोष0000
61 महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)4400
62 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित0000
63 महामुद्रा पोर्टल0000
64 महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ0000
65 महाराष्ट्र कारागृह विभाग0000
66 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण0000
67 महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या.0000
68 महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास प्राधिकरण0000
69 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण0000
70 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ0000
71 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद87687321
72 महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड -(किनारा व्यवस्थापन आराखडा)8800
73 महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ0000
74 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ0000
75 महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ3300
76 महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ4400
77 महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ0000
78 महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग0000
79 महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ777601
80 महाराष्ट्र राज्य पोलीस31830675
81 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ0000
82 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ2200
83 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग0000
84 महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या.0000
85 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लि.0000
86 महाराष्ट्र राज्य लॉटरी0000
87 महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.5500
88 महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.0000
89 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.0000
90 महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ1100
91 महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्या.0000
92 महाराष्ट्र लाचलुचपतविरोधी विभाग5500
93 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग0000
94 महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद0000
95 महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी7700
96 महाराष्ट्र शहर औद्योगिक विकास महामंडळ0000
97 महाराष्ट्र स्टेट पोलीस हाऊसिंग ॲन्ड वेल्फेअर कॉरपोरेशन2200
98 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण0000
99 महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)0000
100 महिला आर्थिक विकास महामंडळ मर्या.2200
101 महिला व बालविकास विभाग2567256250
102 माहिती व जनसंपर्क392355361
103 मोटर वाहन विभाग0000
104 मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ0000
105 रेशीम संचालनालय0000
106 राज्य मराठी विकास संस्था3300
107 राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोग0000
108 राष्ट्रीय कृषी व ग्रामिण विकास बँक0000
109 रोजगार हमी योजना6600
110 लोक आयुक्त महाराष्ट्र0000
111 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग0000
112 वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय113110111119
113 वन विकास महामंडळ161420
114 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय0000
115 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ0000
116 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ0000
117 वस्त्रोद्योग विभाग0000
118 वित्त विभाग0000
119 विधी व न्याय विभाग15314580
120 विमा संचालनालय ( लॉग इन )101000
121 विश्वकोश प्रथमावृत्ती0000
122 शालेय शिक्षण विभाग6121597512917
123 शासकीय जमा लेखा प्रणाली (जीआरएएस)0000
124 शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई0000
125 शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादीत0000
126 संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य0000
127 संचालनालय स्थानिक निधी लेखापरीक्षा0000
128 संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.0000
129 संसदीय कार्य विभाग0000
130 सहकार आयुक्त पुणे12712340
131 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग3300
132 साखर आयुक्त, पुणे0000
133 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग11611510
134 सामान्य प्रशासन विभाग0000
135 सार्वजनिक आरोग्य विभाग21942153401
136 सार्वजनिक उपक्रमांची माहिती0000
137 सार्वजनिक बांधकाम विभाग7700
138 सांस्कृतिक कार्य विभाग - प्रकल्प संचालक पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी0000
139 सांस्कृतिक कार्य विभाग - महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहीत्य अकादमी636300
140 सांस्कृतिक कार्य विभाग - व्यवस्थापकीय संचालक कोल्हापूर चित्रनगरी0000
141 सांस्कृतिक कार्य विभाग - व्यवस्थापकीय संचालक दादासाहेब फाळके चित्रनगरी9900
142 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संचालक पुरातत्त्व विभाग26725980
143 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संचालक पुराभिलेख323200
144 सांस्कृतिक कार्य विभाग - सचिव रंगभूमी परी निरीक्षण मंडळ0000
145 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संपादक दर्शनीका विभाग0000
146 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय10187140
147 हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था232210
148 हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल महामंडळ मर्या.0000
 एकूण1754921690555761676