अं.न.शासन विभागएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ0000
2 मराठी भाषा संगणनाचे उत्कृष्टता केंद्र0000
3 सामान्य प्रशासन विभाग0000
4 मुख्य निवडणूक अधिकारी0000
5 माहिती व जनसंपर्क135117180
6 राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोग0000
7 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग0000
8 महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी0000
9 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग0000
10 लोक आयुक्त महाराष्ट्र0000
11 गृहविभाग4040
12 महाराष्ट्र कारागृह विभाग0000
13 महाराष्ट्र राज्य पोलीस151500
14 महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग0000
15 मुंबई पोलीस2200
16 मुंबई वाहतुक पोलीस3030
17 महाराष्ट्र स्टेट पोलीस हाऊसिंग ॲन्ड वेल्फेअर कॉरपोरेशन0000
18 महाराष्ट्र लाचलुचपतविरोधी विभाग1100
19 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय0000
20 महसूल विभाग0000
21 भूमिअभिलेख0000
22 नोंदणी व मुद्रांक विभाग0000
23 वन विकास महामंडळ6600
24 कृषीविभाग1100
25 कृषी व पदुम विभाग0000
26 महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ0000
27 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ0000
28 राष्ट्रीय कृषी व ग्रामिण विकास बँक0000
29 महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ0000
30 पशुसंवर्धन विभाग4400
31 मत्स्योद्योग विभाग0000
32 शालेय शिक्षण विभाग376348280
33 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद787800
34 क्रिडा विभाग9711
35 नगर विकास विभाग0000
36 संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य0000
37 महाराष्ट्र शहर औद्योगिक विकास महामंडळ0000
38 मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण0000
39 सार्वजनिक बांधकाम विभाग1010
40 छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक0000
41 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लि.0000
42 वित्त विभाग0000
43 विमा संचालनालय ( लॉग इन )0000
44 महाकोष0000
45 कोषवाहिनी0000
46 अर्थसंकल्प, अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (बीईएमएस)0000
47 शासकीय जमा लेखा प्रणाली (जीआरएएस)0000
48 निवृत्ती वेतन वाहिनी0000
49 महाराष्ट्र राज्य लॉटरी0000
50 सार्वजनिक उपक्रमांची माहिती0000
51 संचालनालय स्थानिक निधी लेखापरीक्षा0000
52 उद्योग विभाग0000
53 महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ0000
54 महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ0000
55 भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन,0000
56 शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई0000
57 महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्या.1010
58 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग0000
59 हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल महामंडळ मर्या.0000
60 हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था0000
61 वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय15515500
62 महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद0000
63 जलसंपदा विभाग0000
64 महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास प्राधिकरण0000
65 विधी व न्याय विभाग5500
66 निबंधक भागीदारी संस्था0000
67 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग2200
68 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग9900
69 नियोजन विभाग0000
70 एमआरएसएसी जिओ पोर्टल0000
71 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय0000
72 महामुद्रा पोर्टल0000
73 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग0000
74 ई-शिष्यवृत्ती विभाग0000
75 बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था0000
76 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित0000
77 आम आदमी बीमा योजना0000
78 इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ0000
79 संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.0000
80 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ0000
81 रोजगार हमी योजना2200
82 गृहनिर्माण विभाग0000
83 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण0000
84 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण0000
85 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण0000
86 शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादीत0000
87 महा गृहनिर्माण0000
88 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग0000
89 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण0000
90 भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा0000
91 सार्वजनिक आरोग्य विभाग313100
92 आशा0000
93 अनिवासी भारतीय आरोग्य नोंदणी0000
94 आयुर्वेद संस्था0000
95 आदिवासी विकास विभाग0000
96 आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था0000
97 पर्यावरण विभाग0000
98 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ0000
99 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग0000
100 सहकार आयुक्त पुणे7340
101 साखर आयुक्त, पुणे0000
102 इंद्रायणी हातमाग0000
103 वस्त्रोद्योग विभाग0000
104 रेशीम संचालनालय0000
105 महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या.0000
106 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग645860
107 कला संचालनालय0000
108 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय0000
109 ग्रंथालय संचालनालय0000
110 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.0000
111 महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.0000
112 महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.0000
113 मराठी भाषा विभाग0000
114 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ0000
115 राज्य मराठी विकास संस्था0000
116 महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ0000
117 भाषा संचालनालय0000
118 विश्वकोश प्रथमावृत्ती0000
119 मराठी परिभाषा कोश0000
120 पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग0000
121 महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या.0000
122 दर्शनिका विभाग0000
123 महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ0000
124 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय131300
125 अल्पसंख्यांक विकास विभाग0000
126 मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ0000
127 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित0000
128 मोटर वाहन विभाग0000
129 महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड -(किनारा व्यवस्थापन आराखडा)0000
130 महिला व बालविकास विभाग0000
131 महिला आर्थिक विकास महामंडळ मर्या.0000
132 संसदीय कार्य विभाग0000
133 कामगार विभाग2200
134 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग0000
135 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ0000
136 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ0000
137 महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)2200
138 महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)0000
139 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संचालक पुराभिलेख0000
140 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संचालक पुरातत्त्व विभाग191450
141 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संपादक दर्शनीका विभाग0000
142 सांस्कृतिक कार्य विभाग - सचिव रंगभूमी परी निरीक्षण मंडळ0000
143 सांस्कृतिक कार्य विभाग - व्यवस्थापकीय संचालक कोल्हापूर चित्रनगरी0000
144 सांस्कृतिक कार्य विभाग - व्यवस्थापकीय संचालक दादासाहेब फाळके चित्रनगरी4400
145 सांस्कृतिक कार्य विभाग - महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहीत्य अकादमी404000
146 सांस्कृतिक कार्य विभाग - प्रकल्प संचालक पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी0000
147 आयुष संचालनालय0000
148 जलसंधारण विभाग2200
 एकूण993921711
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
शासन विभाग चित्रफिती नियंत्रण अहवाल
अं.न.शासन विभागएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ0000
2 मराठी भाषा संगणनाचे उत्कृष्टता केंद्र0000
3 सामान्य प्रशासन विभाग0000
4 मुख्य निवडणूक अधिकारी0000
5 माहिती व जनसंपर्क135117180
6 राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोग0000
7 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग0000
8 महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी0000
9 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग0000
10 लोक आयुक्त महाराष्ट्र0000
11 गृहविभाग4040
12 महाराष्ट्र कारागृह विभाग0000
13 महाराष्ट्र राज्य पोलीस151500
14 महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग0000
15 मुंबई पोलीस2200
16 मुंबई वाहतुक पोलीस3030
17 महाराष्ट्र स्टेट पोलीस हाऊसिंग ॲन्ड वेल्फेअर कॉरपोरेशन0000
18 महाराष्ट्र लाचलुचपतविरोधी विभाग1100
19 न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय0000
20 महसूल विभाग0000
21 भूमिअभिलेख0000
22 नोंदणी व मुद्रांक विभाग0000
23 वन विकास महामंडळ6600
24 कृषीविभाग1100
25 कृषी व पदुम विभाग0000
26 महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ0000
27 महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ0000
28 राष्ट्रीय कृषी व ग्रामिण विकास बँक0000
29 महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ0000
30 पशुसंवर्धन विभाग4400
31 मत्स्योद्योग विभाग0000
32 शालेय शिक्षण विभाग376348280
33 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद787800
34 क्रिडा विभाग9711
35 नगर विकास विभाग0000
36 संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य0000
37 महाराष्ट्र शहर औद्योगिक विकास महामंडळ0000
38 मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण0000
39 सार्वजनिक बांधकाम विभाग1010
40 छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक0000
41 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लि.0000
42 वित्त विभाग0000
43 विमा संचालनालय ( लॉग इन )0000
44 महाकोष0000
45 कोषवाहिनी0000
46 अर्थसंकल्प, अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (बीईएमएस)0000
47 शासकीय जमा लेखा प्रणाली (जीआरएएस)0000
48 निवृत्ती वेतन वाहिनी0000
49 महाराष्ट्र राज्य लॉटरी0000
50 सार्वजनिक उपक्रमांची माहिती0000
51 संचालनालय स्थानिक निधी लेखापरीक्षा0000
52 उद्योग विभाग0000
53 महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ0000
54 महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ0000
55 भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन,0000
56 शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई0000
57 महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्या.1010
58 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग0000
59 हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल महामंडळ मर्या.0000
60 हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था0000
61 वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय15515500
62 महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद0000
63 जलसंपदा विभाग0000
64 महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास प्राधिकरण0000
65 विधी व न्याय विभाग5500
66 निबंधक भागीदारी संस्था0000
67 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग2200
68 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग9900
69 नियोजन विभाग0000
70 एमआरएसएसी जिओ पोर्टल0000
71 अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय0000
72 महामुद्रा पोर्टल0000
73 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग0000
74 ई-शिष्यवृत्ती विभाग0000
75 बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था0000
76 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित0000
77 आम आदमी बीमा योजना0000
78 इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ0000
79 संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.0000
80 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ0000
81 रोजगार हमी योजना2200
82 गृहनिर्माण विभाग0000
83 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण0000
84 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण0000
85 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण0000
86 शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादीत0000
87 महा गृहनिर्माण0000
88 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग0000
89 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण0000
90 भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा0000
91 सार्वजनिक आरोग्य विभाग313100
92 आशा0000
93 अनिवासी भारतीय आरोग्य नोंदणी0000
94 आयुर्वेद संस्था0000
95 आदिवासी विकास विभाग0000
96 आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था0000
97 पर्यावरण विभाग0000
98 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ0000
99 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग0000
100 सहकार आयुक्त पुणे7340
101 साखर आयुक्त, पुणे0000
102 इंद्रायणी हातमाग0000
103 वस्त्रोद्योग विभाग0000
104 रेशीम संचालनालय0000
105 महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या.0000
106 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग645860
107 कला संचालनालय0000
108 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय0000
109 ग्रंथालय संचालनालय0000
110 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.0000
111 महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.0000
112 महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.0000
113 मराठी भाषा विभाग0000
114 महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ0000
115 राज्य मराठी विकास संस्था0000
116 महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ0000
117 भाषा संचालनालय0000
118 विश्वकोश प्रथमावृत्ती0000
119 मराठी परिभाषा कोश0000
120 पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग0000
121 महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्या.0000
122 दर्शनिका विभाग0000
123 महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ0000
124 सांस्कृतिक कार्य संचालनालय131300
125 अल्पसंख्यांक विकास विभाग0000
126 मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ0000
127 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित0000
128 मोटर वाहन विभाग0000
129 महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड -(किनारा व्यवस्थापन आराखडा)0000
130 महिला व बालविकास विभाग0000
131 महिला आर्थिक विकास महामंडळ मर्या.0000
132 संसदीय कार्य विभाग0000
133 कामगार विभाग2200
134 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग0000
135 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ0000
136 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ0000
137 महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)2200
138 महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत)0000
139 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संचालक पुराभिलेख0000
140 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संचालक पुरातत्त्व विभाग191450
141 सांस्कृतिक कार्य विभाग - संपादक दर्शनीका विभाग0000
142 सांस्कृतिक कार्य विभाग - सचिव रंगभूमी परी निरीक्षण मंडळ0000
143 सांस्कृतिक कार्य विभाग - व्यवस्थापकीय संचालक कोल्हापूर चित्रनगरी0000
144 सांस्कृतिक कार्य विभाग - व्यवस्थापकीय संचालक दादासाहेब फाळके चित्रनगरी4400
145 सांस्कृतिक कार्य विभाग - महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहीत्य अकादमी404000
146 सांस्कृतिक कार्य विभाग - प्रकल्प संचालक पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी0000
147 आयुष संचालनालय0000
148 जलसंधारण विभाग2200
 एकूण993921711