<
अं.न.जिल्हातालुकाकार्यालायचे नांवएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोलाअकोटगटविकास अधिकारी अकोट17617150
2 अकोलाअकोटतहसिलदार अकोट0000
3 अकोलाअकोटमुख्याधिकारी अकोट0000
4 अकोलाअकोलागटविकास अधिकारी अकोला0000
5 अकोलाअकोलातहसिलदार अकोला0000
6 अकोलाअकोलामुख्याधिकारी अकोला1100
7 अकोलातेल्हारागटविकास अधिकारी तेल्हारा8800
8 अकोलातेल्हारातहसिलदार तेल्हारा0000
9 अकोलातेल्हारामुख्याधिकारी तेल्हारा4400
10 अकोलापातूरगटविकास अधिकारी पातूर5500
11 अकोलापातूरतहसिलदार पातूर0000
12 अकोलापातूरमुख्याधिकारी पातूर2200
13 अकोलाबार्शीटाकलीगटविकास अधिकारी बार्शीटाकली352690
14 अकोलाबार्शीटाकलीतहसिलदार बार्शीटाकली0000
15 अकोलाबार्शीटाकलीमुख्याधिकारी बार्शीटाकली0000
16 अकोलाबाळापूरगटविकास अधिकारी बाळापूर0000
17 अकोलाबाळापूरतहसिलदार बाळापूर2200
18 अकोलाबाळापूरमुख्याधिकारी बाळापूर0000
19 अकोलामूर्तिझापूरगटविकास अधिकारी मूर्तिझापूर4400
20 अकोलामूर्तिझापूरतहसिलदार मूर्तिझापूर8800
21 अकोलामूर्तिझापूरमुख्याधिकारी मूर्तिझापूर0000
22 अमरावतीअचलपूरगटविकास अधिकारी अचलपूर2361634924
23 अमरावतीअचलपूरतहसिलदार अचलपूर11470
24 अमरावतीअचलपूरमुख्याधिकारी अचलपूर313010
25 अमरावतीअंजनगाव सुरजीगटविकास अधिकारी अंजनगाव सुरजी5500
26 अमरावतीअंजनगाव सुरजीतहसिलदार अंजनगाव सुरजी3300
27 अमरावतीअंजनगाव सुरजीमुख्याधिकारी अंजनगाव सुरजी0000
28 अमरावतीअमरावतीगटविकास अधिकारी अमरावती0000
29 अमरावतीअमरावतीतहसिलदार अमरावती0000
30 अमरावतीअमरावतीमुख्याधिकारी अमरावती0000
31 अमरावतीचांदूर बाजारगटविकास अधिकारी चांदूर बाजार4310
32 अमरावतीचांदूर बाजारतहसिलदार चांदूर बाजार0000
33 अमरावतीचांदूर बाजारमुख्याधिकारी चांदूर बाजार0000
34 अमरावतीचांदूर रेल्वेगटविकास अधिकारी चांदूर रेल्वे121200
35 अमरावतीचांदूर रेल्वेतहसिलदार चांदूर रेल्वे4310
36 अमरावतीचांदूर रेल्वेमुख्याधिकारी चांदूर रेल्वे0000
37 अमरावतीचिखलदरा (सा)गटविकास अधिकारी चिखलदरा (सा)0000
38 अमरावतीचिखलदरा (सा)तहसिलदार चिखलदरा (सा)7700
39 अमरावतीचिखलदरा (सा)मुख्याधिकारी चिखलदरा (सा)0000
40 अमरावतीतिवसागटविकास अधिकारी तिवसा454050
41 अमरावतीतिवसातहसिलदार तिवसा111100
42 अमरावतीतिवसामुख्याधिकारी तिवसा0000
43 अमरावतीदर्यापूरगटविकास अधिकारी दर्यापूर322390
44 अमरावतीदर्यापूरतहसिलदार दर्यापूर8620
45 अमरावतीदर्यापूरमुख्याधिकारी दर्यापूर0000
46 अमरावतीधरणीगटविकास अधिकारी धरणी111100
47 अमरावतीधरणीतहसिलदार धरणी0000
48 अमरावतीधरणीमुख्याधिकारी धरणी5410
49 अमरावतीधामणगाव रेल्वेगटविकास अधिकारी धामणगाव रेल्वे3120
50 अमरावतीधामणगाव रेल्वेतहसिलदार धामणगाव रेल्वे0000
51 अमरावतीधामणगाव रेल्वेमुख्याधिकारी धामणगाव रेल्वे8800
52 अमरावतीनांदगाव खान्देश्वरगटविकास अधिकारी नांदगाव खान्देश्वर2200
53 अमरावतीनांदगाव खान्देश्वरतहसिलदार नांदगाव खान्देश्वर0000
54 अमरावतीनांदगाव खान्देश्वरमुख्याधिकारी नांदगाव खान्देश्वर0000
55 अमरावतीभातकुलीगटविकास अधिकारी भातकुली686350
56 अमरावतीभातकुलीतहसिलदार भातकुली6240
57 अमरावतीभातकुलीमुख्याधिकारी भातकुली0000
58 अमरावतीमोर्शीगटविकास अधिकारी मोर्शी363330
59 अमरावतीमोर्शीतहसिलदार मोर्शी2200
60 अमरावतीमोर्शीमुख्याधिकारी मोर्शी0000
61 अमरावतीवरुडगटविकास अधिकारी वरुड413396170
62 अमरावतीवरुडतहसिलदार वरुड0000
63 अमरावतीवरुडमुख्याधिकारी वरुड0000
64 अहमदनगरअहमदनगर- अकोलेगटविकास अधिकारी अहमदनगर- अकोले274264100
65 अहमदनगरअहमदनगर- अकोलेतहसिलदार अहमदनगर- अकोले0000
66 अहमदनगरअहमदनगर- अकोलेमुख्याधिकारी अहमदनगर- अकोले201640
67 अहमदनगरकर्जतगटविकास अधिकारी कर्जत151410
68 अहमदनगरकर्जततहसिलदार कर्जत212100
69 अहमदनगरकर्जतमुख्याधिकारी कर्जत222110
70 अहमदनगरकोपरगावगटविकास अधिकारी कोपरगाव538522160
71 अहमदनगरकोपरगावतहसिलदार कोपरगाव272700
72 अहमदनगरकोपरगावमुख्याधिकारी कोपरगाव5500
73 अहमदनगरजामखेडगटविकास अधिकारी जामखेड777700
74 अहमदनगरजामखेडतहसिलदार जामखेड3300
75 अहमदनगरजामखेडमुख्याधिकारी जामखेड151500
76 अहमदनगरनगरगटविकास अधिकारी नगर19419310
77 अहमदनगरनगरतहसिलदार नगर8800
78 अहमदनगरनगरमुख्याधिकारी नगर0000
79 अहमदनगरनेवासागटविकास अधिकारी नेवासा10810350
80 अहमदनगरनेवासातहसिलदार नेवासा535210
81 अहमदनगरनेवासामुख्याधिकारी नेवासा0000
82 अहमदनगरपाथर्डीगटविकास अधिकारी पाथर्डी232300
83 अहमदनगरपाथर्डीतहसिलदार पाथर्डी1100
84 अहमदनगरपाथर्डीमुख्याधिकारी पाथर्डी101000
85 अहमदनगरपारनेरगटविकास अधिकारी पारनेर1009460
86 अहमदनगरपारनेरतहसिलदार पारनेर0000
87 अहमदनगरपारनेरमुख्याधिकारी पारनेर161510
88 अहमदनगररहातागटविकास अधिकारी रहाता696810
89 अहमदनगररहातातहसिलदार रहाता161600
90 अहमदनगररहातामुख्याधिकारी रहाता0000
91 अहमदनगररहातामुख्याधिकारी शिर्डी121110
92 अहमदनगरराहुरीगटविकास अधिकारी राहुरी62361580
93 अहमदनगरराहुरीतहसिलदार राहुरी5500
94 अहमदनगरराहुरीमुख्याधिकारी देवळाली-प्रवरा272610
95 अहमदनगरराहुरीमुख्याधिकारी राहुरी131300
96 अहमदनगरश्रीगोंदागटविकास अधिकारी श्रीगोंदा161600
97 अहमदनगरश्रीगोंदातहसिलदार श्रीगोंदा212100
98 अहमदनगरश्रीगोंदामुख्याधिकारी श्रीगोंदा5410
99 अहमदनगरश्रीरामपूरगटविकास अधिकारी श्रीरामपूर878610
100 अहमदनगरश्रीरामपूरतहसिलदार श्रीरामपूर111100
101 अहमदनगरश्रीरामपूरमुख्याधिकारी श्रीरामपूर1100
102 अहमदनगरशेवगावगटविकास अधिकारी शेवगाव656500
103 अहमदनगरशेवगावतहसिलदार शेवगाव262240
104 अहमदनगरशेवगावमुख्याधिकारी शेवगाव131300
105 अहमदनगरसंगमनेरगटविकास अधिकारी संगमनेर181800
106 अहमदनगरसंगमनेरतहसिलदार संगमनेर19319120
107 अहमदनगरसंगमनेरमुख्याधिकारी संगमनेर10802
108 उस्मानाबादउमरगागटविकास अधिकारी उमरगा4400
109 उस्मानाबादउमरगातहसिलदार उमरगा0000
110 उस्मानाबादउमरगामुख्याधिकारी उमरगा353500
111 उस्मानाबादउस्मानाबादगटविकास अधिकारी उस्मानाबाद62461770
112 उस्मानाबादउस्मानाबादतहसिलदार उस्मानाबाद0000
113 उस्मानाबादउस्मानाबादमुख्याधिकारी उस्मानाबाद171700
114 उस्मानाबादकळंबगटविकास अधिकारी कळंब522511110
115 उस्मानाबादकळंबतहसिलदार कळंब0000
116 उस्मानाबादकळंबमुख्याधिकारी कळंब222200
117 उस्मानाबादतुळजापूरगटविकास अधिकारी तुळजापूर393900
118 उस्मानाबादतुळजापूरतहसिलदार तुळजापूर0000
119 उस्मानाबादतुळजापूरमुख्याधिकारी तुळजापूर121200
120 उस्मानाबादनवीन लोहारागटविकास अधिकारी नवीन लोहारा434030
121 उस्मानाबादनवीन लोहारातहसिलदार नवीन लोहारा0000
122 उस्मानाबादनवीन लोहारामुख्याधिकारी नवीन लोहारा0000
123 उस्मानाबादपरांडागटविकास अधिकारी परांडा636210
124 उस्मानाबादपरांडातहसिलदार परांडा0000
125 उस्मानाबादपरांडामुख्याधिकारी परांडा151500
126 उस्मानाबादभूमगटविकास अधिकारी भूम5500
127 उस्मानाबादभूमतहसिलदार भूम0000
128 उस्मानाबादभूममुख्याधिकारी भूम151140
129 उस्मानाबादवाशीगटविकास अधिकारी वाशी252500
130 उस्मानाबादवाशीतहसिलदार वाशी0000
131 उस्मानाबादवाशीमुख्याधिकारी वाशी161600
132 औरंगाबादऔरंगाबादगटविकास अधिकारी औरंगाबाद13031283200
133 औरंगाबादऔरंगाबादतहसिलदार औरंगाबाद0000
134 औरंगाबादऔरंगाबादमुख्याधिकारी औरंगाबाद0000
135 औरंगाबादकन्नडगटविकास अधिकारी कन्नड131300
136 औरंगाबादकन्नडतहसिलदार कन्नड0000
137 औरंगाबादकन्नडमुख्याधिकारी कन्नड0000
138 औरंगाबादखुलताबादगटविकास अधिकारी खुलताबाद101000
139 औरंगाबादखुलताबादतहसिलदार खुलताबाद0000
140 औरंगाबादखुलताबादमुख्याधिकारी खुलताबाद0000
141 औरंगाबादगंगापूरगटविकास अधिकारी गंगापूर0000
142 औरंगाबादगंगापूरतहसिलदार गंगापूर0000
143 औरंगाबादगंगापूरमुख्याधिकारी गंगापूर0000
144 औरंगाबादपैठणगटविकास अधिकारी पैठण17131686270
145 औरंगाबादपैठणतहसिलदार पैठण0000
146 औरंगाबादपैठणमुख्याधिकारी पैठण0000
147 औरंगाबादफुलंब्रीगटविकास अधिकारी फुलंब्री10710430
148 औरंगाबादफुलंब्रीतहसिलदार फुलंब्री0000
149 औरंगाबादफुलंब्रीमुख्याधिकारी फुलंब्री0000
150 औरंगाबादवैजापूरगटविकास अधिकारी वैजापूर394381130
151 औरंगाबादवैजापूरतहसिलदार वैजापूर0000
152 औरंगाबादवैजापूरमुख्याधिकारी वैजापूर151500
153 औरंगाबादसिल्लोडगटविकास अधिकारी सिल्लोड292900
154 औरंगाबादसिल्लोडतहसिलदार सिल्लोड0000
155 औरंगाबादसिल्लोडमुख्याधिकारी सिल्लोड0000
156 औरंगाबादसोयेगाव गटविकास अधिकारी सोयेगाव 20720160
157 औरंगाबादसोयेगाव तहसिलदार सोयेगाव 0000
158 औरंगाबादसोयेगाव मुख्याधिकारी सोयेगाव 0000
159 कोल्हापूरआजरागटविकास अधिकारी आजरा760744160
160 कोल्हापूरआजरातहसिलदार आजरा3300
161 कोल्हापूरआजरामुख्याधिकारी आजरा242400
162 कोल्हापूरकरवीरगटविकास अधिकारी करवीर15591521380
163 कोल्हापूरकरवीरतहसिलदार करवीर121200
164 कोल्हापूरकरवीरमुख्याधिकारी करवीर0000
165 कोल्हापूरकागलगटविकास अधिकारी कागल64964090
166 कोल्हापूरकागलतहसिलदार कागल0000
167 कोल्हापूरकागलमुख्याधिकारी कागल101000
168 कोल्हापूरकागलमुख्याधिकारी मुरगुड303000
169 कोल्हापूरगगनबावडागटविकास अधिकारी गगनबावडा28928900
170 कोल्हापूरगगनबावडातहसिलदार गगनबावडा757500
171 कोल्हापूरगगनबावडामुख्याधिकारी गगनबावडा0000
172 कोल्हापूरगडहिंग्लजगटविकास अधिकारी गडहिंग्लज12311190410
173 कोल्हापूरगडहिंग्लजतहसिलदार गडहिंग्लज0000
174 कोल्हापूरगडहिंग्लजमुख्याधिकारी गडहिंग्लज141400
175 कोल्हापूरचंदगडगटविकास अधिकारी चंदगड705693120
176 कोल्हापूरचंदगडतहसिलदार चंदगड0000
177 कोल्हापूरचंदगडमुख्याधिकारी चंदगड0000
178 कोल्हापूरपन्हाळागटविकास अधिकारी पन्हाळा1140113640
179 कोल्हापूरपन्हाळातहसिलदार पन्हाळा0000
180 कोल्हापूरपन्हाळामुख्याधिकारी पन्हाळा9900
181 कोल्हापूरभुदरगडगटविकास अधिकारी भुदरगड72871990
182 कोल्हापूरभुदरगडतहसिलदार भुदरगड1100
183 कोल्हापूरभुदरगडमुख्याधिकारी भुदरगड0000
184 कोल्हापूरराधानगरीगटविकास अधिकारी राधानगरी10631040221
185 कोल्हापूरराधानगरीतहसिलदार राधानगरी151401
186 कोल्हापूरराधानगरीमुख्याधिकारी राधानगरी0000
187 कोल्हापूरशाहूवाडीगटविकास अधिकारी शाहूवाडी33432770
188 कोल्हापूरशाहूवाडीतहसिलदार शाहूवाडी28427860
189 कोल्हापूरशाहूवाडीमुख्याधिकारी मलकापूर171700
190 कोल्हापूरशिरोळगटविकास अधिकारी शिरोळ11591139200
191 कोल्हापूरशिरोळतहसिलदार शिरोळ8800
192 कोल्हापूरशिरोळमुख्याधिकारी कुरुंदवाड4400
193 कोल्हापूरशिरोळमुख्याधिकारी जयसिंगपूर212100
194 कोल्हापूरशिरोळमुख्याधिकारी शिरोळ101000
195 कोल्हापूरहातकणंगलेगटविकास अधिकारी हातकणंगले1355119511149
196 कोल्हापूरहातकणंगलेतहसिलदार हातकणंगले0000
197 कोल्हापूरहातकणंगलेमुख्याधिकारी पेठ वडगाव181800
198 कोल्हापूरहातकणंगलेमुख्याधिकारी हुपरी171700
199 कोल्हापूरहातकणंगलेमुख्याधिकारी हातकणंगले0000
200 गडचिरोलीअहेरी (सा)गटविकास अधिकारी अहेरी (सा)0000
201 गडचिरोलीअहेरी (सा)तहसिलदार अहेरी (सा)0000
202 गडचिरोलीअहेरी (सा)मुख्याधिकारी अहेरी (सा)0000
203 गडचिरोलीआर्मोरीगटविकास अधिकारी आर्मोरी1100
204 गडचिरोलीआर्मोरीतहसिलदार आर्मोरी6600
205 गडचिरोलीआर्मोरीमुख्याधिकारी आर्मोरी7700
206 गडचिरोलीएटापल्ली (सा)गटविकास अधिकारी एटापल्ली (सा)585260
207 गडचिरोलीएटापल्ली (सा)तहसिलदार एटापल्ली (सा)0000
208 गडचिरोलीएटापल्ली (सा)मुख्याधिकारी एटापल्ली (सा)0000
209 गडचिरोलीकुरखेडा (सा)गटविकास अधिकारी कुरखेडा (सा)2200
210 गडचिरोलीकुरखेडा (सा)तहसिलदार कुरखेडा (सा)232120
211 गडचिरोलीकुरखेडा (सा)मुख्याधिकारी कुरखेडा (सा)0000
212 गडचिरोलीकोर्चीगटविकास अधिकारी कोर्ची131300
213 गडचिरोलीकोर्चीतहसिलदार कोर्ची141400
214 गडचिरोलीकोर्चीमुख्याधिकारी कोर्ची0000
215 गडचिरोलीगडचिरोलीगटविकास अधिकारी गडचिरोली131210
216 गडचिरोलीगडचिरोलीतहसिलदार गडचिरोली6600
217 गडचिरोलीगडचिरोलीमुख्याधिकारी गडचिरोली131300
218 गडचिरोलीचामोर्शीगटविकास अधिकारी चामोर्शी262600
219 गडचिरोलीचामोर्शीतहसिलदार चामोर्शी0000
220 गडचिरोलीचामोर्शीमुख्याधिकारी चामोर्शी0000
221 गडचिरोलीदेसाईगंजगटविकास अधिकारी देसाईगंज151500
222 गडचिरोलीदेसाईगंजतहसिलदार देसाईगंज0000
223 गडचिरोलीदेसाईगंजमुख्याधिकारी देसाईगंज8800
224 गडचिरोलीधानोरा (सा)गटविकास अधिकारी धानोरा (सा)5500
225 गडचिरोलीधानोरा (सा)तहसिलदार धानोरा (सा)151401
226 गडचिरोलीधानोरा (सा)मुख्याधिकारी धानोरा (सा)0000
227 गडचिरोलीभामरागडगटविकास अधिकारी भामरागड121200
228 गडचिरोलीभामरागडतहसिलदार भामरागड0000
229 गडचिरोलीभामरागडमुख्याधिकारी भामरागड0000
230 गडचिरोलीमुलचेरागटविकास अधिकारी मुलचेरा4400
231 गडचिरोलीमुलचेरातहसिलदार मुलचेरा101000
232 गडचिरोलीमुलचेरामुख्याधिकारी मुलचेरा0000
233 गडचिरोलीसिरोंचा (सा)गटविकास अधिकारी सिरोंचा (सा)535120
234 गडचिरोलीसिरोंचा (सा)तहसिलदार सिरोंचा (सा)141400
235 गडचिरोलीसिरोंचा (सा)मुख्याधिकारी सिरोंचा (सा)0000
236 गोंदियाअर्जुनी-मोरगावगटविकास अधिकारी अर्जुनी-मोरगाव7700
237 गोंदियाअर्जुनी-मोरगावतहसिलदार अर्जुनी-मोरगाव0000
238 गोंदियाअर्जुनी-मोरगावमुख्याधिकारी अर्जुनी-मोरगाव0000
239 गोंदियाआमगावगटविकास अधिकारी आमगाव575502
240 गोंदियाआमगावतहसिलदार आमगाव0000
241 गोंदियाआमगावमुख्याधिकारी आमगाव2110
242 गोंदियागोंदियागटविकास अधिकारी गोंदिया0000
243 गोंदियागोंदियातहसिलदार गोंदिया0000
244 गोंदियागोंदियामुख्याधिकारी गोंदिया0000
245 गोंदियागोरेगावगटविकास अधिकारी गोरेगाव0000
246 गोंदियागोरेगावतहसिलदार गोरेगाव0000
247 गोंदियागोरेगावमुख्याधिकारी गोरेगाव0000
248 गोंदियातिरोडागटविकास अधिकारी तिरोडा807910
249 गोंदियातिरोडातहसिलदार तिरोडा0000
250 गोंदियातिरोडामुख्याधिकारी तिरोडा0000
251 गोंदियादेवरीगटविकास अधिकारी देवरी0000
252 गोंदियादेवरीतहसिलदार देवरी3300
253 गोंदियादेवरीमुख्याधिकारी देवरी0000
254 गोंदियासडक-अर्जुनीगटविकास अधिकारी सडक-अर्जुनी101000
255 गोंदियासडक-अर्जुनीतहसिलदार सडक-अर्जुनी0000
256 गोंदियासडक-अर्जुनीमुख्याधिकारी सडक-अर्जुनी0000
257 गोंदियासालेकसागटविकास अधिकारी सालेकसा9900
258 गोंदियासालेकसातहसिलदार सालेकसा0000
259 गोंदियासालेकसामुख्याधिकारी सालेकसा0000
260 चंद्रपूरकोरपनागटविकास अधिकारी कोरपना161600
261 चंद्रपूरकोरपनातहसिलदार कोरपना0000
262 चंद्रपूरकोरपनामुख्याधिकारी कोरपना0000
263 चंद्रपूरगोंडपिपरीगटविकास अधिकारी गोंडपिपरी0000
264 चंद्रपूरगोंडपिपरीतहसिलदार गोंडपिपरी0000
265 चंद्रपूरगोंडपिपरीमुख्याधिकारी गोंडपिपरी0000
266 चंद्रपूरचंद्रपूरगटविकास अधिकारी चंद्रपूर343400
267 चंद्रपूरचंद्रपूरतहसिलदार चंद्रपूर0000
268 चंद्रपूरचंद्रपूरमुख्याधिकारी चंद्रपूर0000
269 चंद्रपूरचिमूरगटविकास अधिकारी चिमूर0000
270 चंद्रपूरचिमूरतहसिलदार चिमूर0000
271 चंद्रपूरचिमूरमुख्याधिकारी चिमूर8800
272 चंद्रपूरजिवतीगटविकास अधिकारी जिवती0000
273 चंद्रपूरजिवतीतहसिलदार जिवती0000
274 चंद्रपूरजिवतीमुख्याधिकारी जिवती0000
275 चंद्रपूरनागभीरगटविकास अधिकारी नागभीर161600
276 चंद्रपूरनागभीरतहसिलदार नागभीर0000
277 चंद्रपूरनागभीरमुख्याधिकारी नागभीर0000
278 चंद्रपूरपोंभुर्णागटविकास अधिकारी पोंभुर्णा2200
279 चंद्रपूरपोंभुर्णातहसिलदार पोंभुर्णा0000
280 चंद्रपूरपोंभुर्णामुख्याधिकारी पोंभुर्णा0000
281 चंद्रपूरब्रह्मपुरीगटविकास अधिकारी ब्रह्मपुरी3300
282 चंद्रपूरब्रह्मपुरीतहसिलदार ब्रह्मपुरी0000
283 चंद्रपूरब्रह्मपुरीमुख्याधिकारी ब्रह्मपुरी0000
284 चंद्रपूरबल्लारपूरगटविकास अधिकारी बल्लारपूर0000
285 चंद्रपूरबल्लारपूरतहसिलदार बल्लारपूर0000
286 चंद्रपूरबल्लारपूरमुख्याधिकारी बल्लारपूर0000
287 चंद्रपूरभद्रावतीगटविकास अधिकारी भद्रावती666510
288 चंद्रपूरभद्रावतीतहसिलदार भद्रावती0000
289 चंद्रपूरभद्रावतीमुख्याधिकारी भद्रावती0000
290 चंद्रपूरमुलगटविकास अधिकारी मुल9810
291 चंद्रपूरमुलतहसिलदार मुल0000
292 चंद्रपूरमुलमुख्याधिकारी मुल0000
293 चंद्रपूरराजुरा गटविकास अधिकारी राजुरा 9900
294 चंद्रपूरराजुरा तहसिलदार राजुरा 0000
295 चंद्रपूरराजुरा मुख्याधिकारी राजुरा 0000
296 चंद्रपूरवरोरागटविकास अधिकारी वरोरा0000
297 चंद्रपूरवरोरातहसिलदार वरोरा0000
298 चंद्रपूरवरोरामुख्याधिकारी वरोरा0000
299 चंद्रपूरसावळीगटविकास अधिकारी सावळी181800
300 चंद्रपूरसावळीतहसिलदार सावळी0000
301 चंद्रपूरसावळीमुख्याधिकारी सावळी0000
302 चंद्रपूरसिंदेवाहीगटविकास अधिकारी सिंदेवाही1100
303 चंद्रपूरसिंदेवाहीतहसिलदार सिंदेवाही0000
304 चंद्रपूरसिंदेवाहीमुख्याधिकारी सिंदेवाही0000
305 जळगांवअमळनेरगटविकास अधिकारी अमळनेर12312210
306 जळगांवअमळनेरतहसिलदार अमळनेर8800
307 जळगांवअमळनेरमुख्याधिकारी अमळनेर959410
308 जळगांवएरंडोलगटविकास अधिकारी एरंडोल13713520
309 जळगांवएरंडोलतहसिलदार एरंडोल8800
310 जळगांवएरंडोलमुख्याधिकारी एरंडोल181800
311 जळगांवचाळीसगावगटविकास अधिकारी चाळीसगाव457399580
312 जळगांवचाळीसगावतहसिलदार चाळीसगाव6600
313 जळगांवचाळीसगावमुख्याधिकारी चाळीसगाव5500
314 जळगांवचोपडागटविकास अधिकारी चोपडा12812710
315 जळगांवचोपडातहसिलदार चोपडा0000
316 जळगांवचोपडामुख्याधिकारी चोपडा7700
317 जळगांवजळगाव गटविकास अधिकारी जळगाव 989710
318 जळगांवजळगाव तहसिलदार जळगाव 323101
319 जळगांवजळगाव मुख्याधिकारी जळगाव 0000
320 जळगांवजामनेरगटविकास अधिकारी जामनेर635568661
321 जळगांवजामनेरतहसिलदार जामनेर212100
322 जळगांवजामनेरमुख्याधिकारी जामनेर0000
323 जळगांवधरणगावगटविकास अधिकारी धरणगाव16416400
324 जळगांवधरणगावतहसिलदार धरणगाव7700
325 जळगांवधरणगावमुख्याधिकारी धरणगाव0000
326 जळगांवपाचोरागटविकास अधिकारी पाचोरा17217020
327 जळगांवपाचोरातहसिलदार पाचोरा4310
328 जळगांवपाचोरामुख्याधिकारी पाचोरा211920
329 जळगांवपारोळागटविकास अधिकारी पारोळा424200
330 जळगांवपारोळातहसिलदार पारोळा0000
331 जळगांवपारोळामुख्याधिकारी पारोळा0000
332 जळगांवबोदवडगटविकास अधिकारी बोदवड838300
333 जळगांवबोदवडतहसिलदार बोदवड0000
334 जळगांवबोदवडमुख्याधिकारी बोदवड5500
335 जळगांवभडगावगटविकास अधिकारी भडगाव757500
336 जळगांवभडगावतहसिलदार भडगाव9900
337 जळगांवभडगावमुख्याधिकारी भडगाव151500
338 जळगांवभुसावळगटविकास अधिकारी भुसावळ848400
339 जळगांवभुसावळतहसिलदार भुसावळ101000
340 जळगांवभुसावळमुख्याधिकारी भुसावळ0000
341 जळगांवमुक्ताईनगर / एडलाबादगटविकास अधिकारी मुक्ताईनगर / एडलाबाद222200
342 जळगांवमुक्ताईनगर / एडलाबादतहसिलदार मुक्ताईनगर / एडलाबाद0000
343 जळगांवमुक्ताईनगर / एडलाबादमुख्याधिकारी मुक्ताईनगर / एडलाबाद0000
344 जळगांवयावलगटविकास अधिकारी यावल8350
345 जळगांवयावलतहसिलदार यावल0000
346 जळगांवयावलमुख्याधिकारी यावल121200
347 जळगांवरावेरगटविकास अधिकारी रावेर838300
348 जळगांवरावेरतहसिलदार रावेर5500
349 जळगांवरावेरमुख्याधिकारी रावेर0000
350 जालनाअंबडगटविकास अधिकारी अंबड295285100
351 जालनाअंबडतहसिलदार अंबड0000
352 जालनाअंबडमुख्याधिकारी अंबड0000
353 जालनाघनसावंगीगटविकास अधिकारी घनसावंगी959050
354 जालनाघनसावंगीतहसिलदार घनसावंगी0000
355 जालनाघनसावंगीमुख्याधिकारी घनसावंगी0000
356 जालनाजाफराबादगटविकास अधिकारी जाफराबाद13813800
357 जालनाजाफराबादतहसिलदार जाफराबाद0000
358 जालनाजाफराबादमुख्याधिकारी जाफराबाद0000
359 जालनाजालनागटविकास अधिकारी जालना21621150
360 जालनाजालनातहसिलदार जालना0000
361 जालनाजालनामुख्याधिकारी जालना171700
362 जालनापरतूरगटविकास अधिकारी परतूर28328120
363 जालनापरतूरतहसिलदार परतूर0000
364 जालनापरतूरमुख्याधिकारी परतूर0000
365 जालनाबदनापूर गटविकास अधिकारी बदनापूर 29528159
366 जालनाबदनापूर तहसिलदार बदनापूर 0000
367 जालनाबदनापूर मुख्याधिकारी बदनापूर 0000
368 जालनाभोकरदनगटविकास अधिकारी भोकरदन783758250
369 जालनाभोकरदनतहसिलदार भोकरदन0000
370 जालनाभोकरदनमुख्याधिकारी भोकरदन0000
371 जालनामंथागटविकास अधिकारी मंथा929020
372 जालनामंथातहसिलदार मंथा0000
373 जालनामंथामुख्याधिकारी मंथा0000
374 ठाणेअंबरनाथगटविकास अधिकारी अंबरनाथ291253380
375 ठाणेअंबरनाथतहसिलदार अंबरनाथ2200
376 ठाणेअंबरनाथमुख्याधिकारी अंबरनाथ0000
377 ठाणेउल्हासनगरतहसिलदार उल्हासनगर0000
378 ठाणेउल्हासनगरमुख्याधिकारी उल्हासनगर0000
379 ठाणेकल्याणगटविकास अधिकारी कल्याण576563130
380 ठाणेकल्याणतहसिलदार कल्याण0000
381 ठाणेकल्याणमुख्याधिकारी कल्याण0000
382 ठाणेठाणेतहसिलदार ठाणे0000
383 ठाणेठाणेमुख्याधिकारी ठाणे0000
384 ठाणेबदलापूरमुख्याधिकारी बदलापूर0000
385 ठाणेभिवंडीगटविकास अधिकारी भिवंडी9228201020
386 ठाणेभिवंडीतहसिलदार भिवंडी0000
387 ठाणेभिवंडीमुख्याधिकारी भिवंडी0000
388 ठाणेमुरबाडगटविकास अधिकारी मुरबाड19719160
389 ठाणेमुरबाडतहसिलदार मुरबाड0000
390 ठाणेमुरबाडमुख्याधिकारी मुरबाड0000
391 ठाणेशाहपूर (सा)गटविकास अधिकारी शाहपूर (सा)16161563530
392 ठाणेशाहपूर (सा)तहसिलदार शाहपूर (सा)0000
393 ठाणेशाहपूर (सा)मुख्याधिकारी शाहपूर (सा)0000
394 धुळेधुळेगटविकास अधिकारी धुळे14411375660
395 धुळेधुळेतहसिलदार धुळे302910
396 धुळेधुळेमुख्याधिकारी धुळे0000
397 धुळेशिंदखेडागटविकास अधिकारी शिंदखेडा309329151762
398 धुळेशिंदखेडातहसिलदार शिंदखेडा0000
399 धुळेशिंदखेडामुख्याधिकारी शिंदखेडा292810
400 धुळेशिरपूरगटविकास अधिकारी शिरपूर444386580
401 धुळेशिरपूरतहसिलदार शिरपूर252500
402 धुळेशिरपूरमुख्याधिकारी शिरपूर0000
403 धुळेसाक्रीगटविकास अधिकारी साक्री293227671632
404 धुळेसाक्रीतहसिलदार साक्री262510
405 धुळेसाक्रीमुख्याधिकारी साक्री171700
406 नंदूरबारअक्कलकुवा (सा)गटविकास अधिकारी अक्कलकुवा (सा)2200
407 नंदूरबारअक्कलकुवा (सा)तहसिलदार अक्कलकुवा (सा)0000
408 नंदूरबारअक्कलकुवा (सा)मुख्याधिकारी अक्कलकुवा (सा)0000
409 नंदूरबारअकरानी (सा)गटविकास अधिकारी अकरानी (सा)464600
410 नंदूरबारअकरानी (सा)तहसिलदार अकरानी (सा)0000
411 नंदूरबारअकरानी (सा)मुख्याधिकारी अकरानी (सा)0000
412 नंदूरबारअकरानी (सा)मुख्याधिकारी धडगाव7700
413 नंदूरबारतळोदा (सा)गटविकास अधिकारी तळोदा (सा)262420
414 नंदूरबारतळोदा (सा)तहसिलदार तळोदा (सा)8620
415 नंदूरबारतळोदा (सा)मुख्याधिकारी तळोदा (सा)0000
416 नंदूरबारनंदुरबारगटविकास अधिकारी नंदुरबार0000
417 नंदूरबारनंदुरबारतहसिलदार नंदुरबार0000
418 नंदूरबारनंदुरबारमुख्याधिकारी नंदुरबार12412400
419 नंदूरबारनवापूर (सा)गटविकास अधिकारी नवापूर (सा)313010
420 नंदूरबारनवापूर (सा)तहसिलदार नवापूर (सा)161510
421 नंदूरबारनवापूर (सा)मुख्याधिकारी नवापूर (सा)9900
422 नंदूरबारशहादागटविकास अधिकारी शहादा17417040
423 नंदूरबारशहादातहसिलदार शहादा2200
424 नंदूरबारशहादामुख्याधिकारी शहादा343400
425 नागपूरउमरेडगटविकास अधिकारी उमरेड646220
426 नागपूरउमरेडतहसिलदार उमरेड0000
427 नागपूरउमरेडमुख्याधिकारी उमरेड141400
428 नागपूरकॅटोलगटविकास अधिकारी कॅटोल151500
429 नागपूरकॅटोलतहसिलदार कॅटोल0000
430 नागपूरकॅटोलमुख्याधिकारी कॅटोल0000
431 नागपूरकळमेश्वरगटविकास अधिकारी कळमेश्वर267200463
432 नागपूरकळमेश्वरतहसिलदार कळमेश्वर0000
433 नागपूरकळमेश्वरमुख्याधिकारी कळमेश्वर101000
434 नागपूरकुहीगटविकास अधिकारी कुही20319616
435 नागपूरकुहीतहसिलदार कुही0000
436 नागपूरकुहीमुख्याधिकारी कुही0000
437 नागपूरकामठीगटविकास अधिकारी कामठी39238840
438 नागपूरकामठीतहसिलदार कामठी0000
439 नागपूरकामठीमुख्याधिकारी कामठी6600
440 नागपूरनरखेडगटविकास अधिकारी नरखेड20220020
441 नागपूरनरखेडतहसिलदार नरखेड0000
442 नागपूरनरखेडमुख्याधिकारी नरखेड323200
443 नागपूरनागपूर ग्रामीणगटविकास अधिकारी नागपूर ग्रामीण13613420
444 नागपूरनागपूर ग्रामीणतहसिलदार नागपूर ग्रामीण0000
445 नागपूरनागपूर ग्रामीणमुख्याधिकारी नागपूर ग्रामीण6600
446 नागपूरपार्सेओनीगटविकास अधिकारी पार्सेओनी40139470
447 नागपूरपार्सेओनीतहसिलदार पार्सेओनी0000
448 नागपूरपार्सेओनीमुख्याधिकारी पार्सेओनी9900
449 नागपूरभिवापूरगटविकास अधिकारी भिवापूर26626231
450 नागपूरभिवापूरतहसिलदार भिवापूर0000
451 नागपूरभिवापूरमुख्याधिकारी भिवापूर0000
452 नागपूरमौडागटविकास अधिकारी मौडा47747070
453 नागपूरमौडातहसिलदार मौडा0000
454 नागपूरमौडामुख्याधिकारी मौडा0000
455 नागपूररामटेकगटविकास अधिकारी रामटेक76256210190
456 नागपूररामटेकतहसिलदार रामटेक0000
457 नागपूररामटेकमुख्याधिकारी रामटेक0000
458 नागपूरसॉनरगटविकास अधिकारी सॉनर161600
459 नागपूरसॉनरतहसिलदार सॉनर0000
460 नागपूरसॉनरमुख्याधिकारी सॉनर0000
461 नागपूरहिंगणागटविकास अधिकारी हिंगणा918920
462 नागपूरहिंगणातहसिलदार हिंगणा0000
463 नागपूरहिंगणामुख्याधिकारी हिंगणा101000
464 नांदेडअर्धापुरगटविकास अधिकारी अर्धापुर121200
465 नांदेडअर्धापुरतहसिलदार अर्धापुर0000
466 नांदेडअर्धापुरमुख्याधिकारी अर्धापुर0000
467 नांदेडउमरीगटविकास अधिकारी उमरी101000
468 नांदेडउमरीतहसिलदार उमरी2200
469 नांदेडउमरीमुख्याधिकारी उमरी0000
470 नांदेडकंधारगटविकास अधिकारी कंधार504820
471 नांदेडकंधारतहसिलदार कंधार7700
472 नांदेडकंधारमुख्याधिकारी कंधार0000
473 नांदेडकिनवटगटविकास अधिकारी किनवट0000
474 नांदेडकिनवटतहसिलदार किनवट0000
475 नांदेडकिनवटमुख्याधिकारी किनवट0000
476 नांदेडडीग्लूरगटविकास अधिकारी डीग्लूर0000
477 नांदेडडीग्लूरतहसिलदार डीग्लूर171700
478 नांदेडडीग्लूरमुख्याधिकारी डीग्लूर5500
479 नांदेडधर्मबादगटविकास अधिकारी धर्मबाद5500
480 नांदेडधर्मबादतहसिलदार धर्मबाद6600
481 नांदेडधर्मबादमुख्याधिकारी धर्मबाद0000
482 नांदेडनांदेडगटविकास अधिकारी नांदेड1100
483 नांदेडनांदेडतहसिलदार नांदेड3300
484 नांदेडनांदेडमुख्याधिकारी नांदेड0000
485 नांदेडनायगाव (के.)गटविकास अधिकारी नायगाव (के.)17417400
486 नांदेडनायगाव (के.)तहसिलदार नायगाव (के.)222200
487 नांदेडनायगाव (के.)मुख्याधिकारी नायगाव (के.)0000
488 नांदेडबिलोलीगटविकास अधिकारी बिलोली383800
489 नांदेडबिलोलीतहसिलदार बिलोली8800
490 नांदेडबिलोलीमुख्याधिकारी बिलोली111100
491 नांदेडभोकरगटविकास अधिकारी भोकर6600
492 नांदेडभोकरतहसिलदार भोकर2200
493 नांदेडभोकरमुख्याधिकारी भोकर0000
494 नांदेडमुखेडगटविकास अधिकारी मुखेड0000
495 नांदेडमुखेडतहसिलदार मुखेड0000
496 नांदेडमुखेडमुख्याधिकारी मुखेड5500
497 नांदेडमुदखेडगटविकास अधिकारी मुदखेड0000
498 नांदेडमुदखेडतहसिलदार मुदखेड111100
499 नांदेडमुदखेडमुख्याधिकारी मुदखेड0000
500 नांदेडमाहूरगटविकास अधिकारी माहूर27227200
501 नांदेडमाहूरतहसिलदार माहूर0000
502 नांदेडमाहूरमुख्याधिकारी माहूर0000
503 नांदेडलोहागटविकास अधिकारी लोहा12312300
504 नांदेडलोहातहसिलदार लोहा202000
505 नांदेडलोहामुख्याधिकारी लोहा0000
506 नांदेडहदगावगटविकास अधिकारी हदगाव121200
507 नांदेडहदगावतहसिलदार हदगाव222200
508 नांदेडहदगावमुख्याधिकारी हदगाव0000
509 नांदेडहिमायतनगरगटविकास अधिकारी हिमायतनगर1100
510 नांदेडहिमायतनगरतहसिलदार हिमायतनगर8800
511 नांदेडहिमायतनगरमुख्याधिकारी हिमायतनगर0000
512 नाशिकइगतपुरीगटविकास अधिकारी इगतपुरी375235402102
513 नाशिकइगतपुरीतहसिलदार इगतपुरी131300
514 नाशिकइगतपुरीमुख्याधिकारी इगतपुरी101000
515 नाशिककळवण (सा)गटविकास अधिकारी कळवण (सा)20281987401
516 नाशिककळवण (सा)तहसिलदार कळवण (सा)7700
517 नाशिककळवण (सा)मुख्याधिकारी कळवण (सा)4400
518 नाशिकचांदवडगटविकास अधिकारी चांदवड250323891140
519 नाशिकचांदवडतहसिलदार चांदवड101000
520 नाशिकचांदवडमुख्याधिकारी चांदवड1100
521 नाशिकत्रंबकेश्वर (सा)गटविकास अधिकारी त्रंबकेश्वर (सा)19481871761
522 नाशिकत्रंबकेश्वर (सा)तहसिलदार त्रंबकेश्वर (सा)5500
523 नाशिकत्रंबकेश्वर (सा)मुख्याधिकारी त्रंबकेश्वर (सा)8800
524 नाशिकदेवळागटविकास अधिकारी देवळा16501592580
525 नाशिकदेवळातहसिलदार देवळा151500
526 नाशिकदेवळामुख्याधिकारी देवळा9900
527 नाशिकदिंडोरीगटविकास अधिकारी दिंडोरी16041550531
528 नाशिकदिंडोरीतहसिलदार दिंडोरी444400
529 नाशिकदिंडोरीमुख्याधिकारी दिंडोरी111100
530 नाशिकनांदगावगटविकास अधिकारी नांदगाव11771114612
531 नाशिकनांदगावतहसिलदार नांदगाव151500
532 नाशिकनांदगावमुख्याधिकारी नांदगाव353410
533 नाशिकनांदगावमुख्याधिकारी मनमाड6600
534 नाशिकनाशिकगटविकास अधिकारी नाशिक22552197580
535 नाशिकनाशिकतहसिलदार नाशिक717100
536 नाशिकनाशिकमुख्याधिकारी नाशिक0000
537 नाशिकनाशिकमुख्याधिकारी भगूर121110
538 नाशिकनिफाडगटविकास अधिकारी निफाड35663509561
539 नाशिकनिफाडतहसिलदार निफाड1100
540 नाशिकनिफाडमुख्याधिकारी ओझर343400
541 नाशिकनिफाडमुख्याधिकारी निफाड262600
542 नाशिकपेठ (सा)गटविकास अधिकारी पेठ (सा)18951802912
543 नाशिकपेठ (सा)तहसिलदार पेठ (सा)7700
544 नाशिकपेठ (सा)मुख्याधिकारी पेठ (सा)141400
545 नाशिकबागलाणगटविकास अधिकारी बागलाण205119151342
546 नाशिकबागलाणतहसिलदार बागलाण303000
547 नाशिकबागलाणमुख्याधिकारी बागलाण8800
548 नाशिकमालेगावगटविकास अधिकारी मालेगाव203619121231
549 नाशिकमालेगावतहसिलदार मालेगाव121200
550 नाशिकमालेगावमुख्याधिकारी मालेगाव0000
551 नाशिकयेवलागटविकास अधिकारी येवला25702502644
552 नाशिकयेवलातहसिलदार येवला161600
553 नाशिकयेवलामुख्याधिकारी येवला191900
554 नाशिकसुरगाना (सा)गटविकास अधिकारी सुरगाना (सा)202818851394
555 नाशिकसुरगाना (सा)तहसिलदार सुरगाना (सा)101000
556 नाशिकसुरगाना (सा)मुख्याधिकारी सुरगाना (सा)9900
557 नाशिकसिन्नरगटविकास अधिकारी सिन्नर14499145341
558 नाशिकसिन्नरतहसिलदार सिन्नर3300
559 नाशिकसिन्नरमुख्याधिकारी सिन्नर7700
560 पुणेआंबेगावगटविकास अधिकारी आंबेगाव35634790
561 पुणेआंबेगावतहसिलदार आंबेगाव0000
562 पुणेआंबेगावमुख्याधिकारी आंबेगाव0000
563 पुणेइंदापूरगटविकास अधिकारी इंदापूर294260340
564 पुणेइंदापूरतहसिलदार इंदापूर0000
565 पुणेइंदापूरमुख्याधिकारी इंदापूर3300
566 पुणेखेडगटविकास अधिकारी खेड525200
567 पुणेखेडतहसिलदार खेड0000
568 पुणेखेडमुख्याधिकारी खेड212100
569 पुणेजुन्नरगटविकास अधिकारी जुन्नर38337580
570 पुणेजुन्नरतहसिलदार जुन्नर0000
571 पुणेजुन्नरमुख्याधिकारी जुन्नर0000
572 पुणेदौंडगटविकास अधिकारी दौंड11711520
573 पुणेदौंडतहसिलदार दौंड0000
574 पुणेदौंडमुख्याधिकारी दौंड0000
575 पुणेपुरंदरगटविकास अधिकारी पुरंदर868420
576 पुणेपुरंदरतहसिलदार पुरंदर0000
577 पुणेपुरंदरमुख्याधिकारी पुरंदर0000
578 पुणेबारामतीगटविकास अधिकारी बारामती22321670
579 पुणेबारामतीतहसिलदार बारामती141400
580 पुणेबारामतीमुख्याधिकारी बारामती212001
581 पुणेभोरगटविकास अधिकारी भोर807730
582 पुणेभोरतहसिलदार भोर1100
583 पुणेभोरमुख्याधिकारी भोर181800
584 पुणेमुळशीगटविकास अधिकारी मुळशी1039940
585 पुणेमुळशीतहसिलदार मुळशी0000
586 पुणेमुळशीमुख्याधिकारी मुळशी0000
587 पुणेमावळगटविकास अधिकारी मावळ969600
588 पुणेमावळतहसिलदार मावळ0000
589 पुणेमावळमुख्याधिकारी मावळ131300
590 पुणेवेल्हागटविकास अधिकारी वेल्हा666600
591 पुणेवेल्हातहसिलदार वेल्हा5500
592 पुणेवेल्हामुख्याधिकारी वेल्हा0000
593 पुणेशिरूरगटविकास अधिकारी शिरूर969510
594 पुणेशिरूरतहसिलदार शिरूर0000
595 पुणेशिरूरमुख्याधिकारी शिरूर0000
596 पुणेहवेलीगटविकास अधिकारी हवेली38237480
597 पुणेहवेलीतहसिलदार हवेली0000
598 पुणेहवेलीमुख्याधिकारी हवेली0000
599 परभणीगंगाखेडगटविकास अधिकारी गंगाखेड13513320
600 परभणीगंगाखेडतहसिलदार गंगाखेड0000
601 परभणीगंगाखेडमुख्याधिकारी गंगाखेड191900
602 परभणीजिंतूरगटविकास अधिकारी जिंतूर299277220
603 परभणीजिंतूरतहसिलदार जिंतूर0000
604 परभणीजिंतूरमुख्याधिकारी जिंतूर0000
605 परभणीपठारीगटविकास अधिकारी पठारी233221120
606 परभणीपठारीतहसिलदार पठारी0000
607 परभणीपठारीमुख्याधिकारी पठारी8751036
608 परभणीपूर्णागटविकास अधिकारी पूर्णा275246290
609 परभणीपूर्णातहसिलदार पूर्णा0000
610 परभणीपूर्णामुख्याधिकारी पूर्णा0000
611 परभणीपरभणीगटविकास अधिकारी परभणी422377450
612 परभणीपरभणीतहसिलदार परभणी0000
613 परभणीपरभणीमुख्याधिकारी परभणी0000
614 परभणीपालमगटविकास अधिकारी पालम29128380
615 परभणीपालमतहसिलदार पालम0000
616 परभणीपालममुख्याधिकारी पालम232210
617 परभणीमानवतगटविकास अधिकारी मानवत226201250
618 परभणीमानवततहसिलदार मानवत0000
619 परभणीमानवतमुख्याधिकारी मानवत0000
620 परभणीसेलूगटविकास अधिकारी सेलू344307370
621 परभणीसेलूतहसिलदार सेलू0000
622 परभणीसेलूमुख्याधिकारी सेलू7610
623 परभणीसोनपेठगटविकास अधिकारी सोनपेठ194178160
624 परभणीसोनपेठतहसिलदार सोनपेठ0000
625 परभणीसोनपेठमुख्याधिकारी सोनपेठ0000
626 पालघरजवाहर (सा)गटविकास अधिकारी जवाहर (सा)436401350
627 पालघरजवाहर (सा)तहसिलदार जवाहर (सा)0000
628 पालघरजवाहर (सा)मुख्याधिकारी जवाहर (सा)0000
629 पालघरडहाणू (सा)गटविकास अधिकारी डहाणू (सा)37537500
630 पालघरडहाणू (सा)तहसिलदार डहाणू (सा)0000
631 पालघरडहाणू (सा)मुख्याधिकारी डहाणू (सा)0000
632 पालघरतलासरी (सा)गटविकास अधिकारी तलासरी (सा)11211110
633 पालघरतलासरी (सा)तहसिलदार तलासरी (सा)171700
634 पालघरतलासरी (सा)मुख्याधिकारी तलासरी (सा)0000
635 पालघरपालघरगटविकास अधिकारी पालघर11701137303
636 पालघरपालघरतहसिलदार पालघर2200
637 पालघरपालघरमुख्याधिकारी पालघर0000
638 पालघरमोखाडा (सा)गटविकास अधिकारी मोखाडा (सा)373610
639 पालघरमोखाडा (सा)तहसिलदार मोखाडा (सा)0000
640 पालघरमोखाडा (सा)मुख्याधिकारी मोखाडा (सा)0000
641 पालघरवसईगटविकास अधिकारी वसई39839080
642 पालघरवसईतहसिलदार वसई161600
643 पालघरवसईमुख्याधिकारी वसई0000
644 पालघरवाडा (सा)गटविकास अधिकारी वाडा (सा)53953360
645 पालघरवाडा (सा)तहसिलदार वाडा (सा)121200
646 पालघरवाडा (सा)मुख्याधिकारी वाडा (सा)0000
647 पालघरविक्रमगड (सा)गटविकास अधिकारी विक्रमगड (सा)27527500
648 पालघरविक्रमगड (सा)तहसिलदार विक्रमगड (सा)171700
649 पालघरविक्रमगड (सा)मुख्याधिकारी विक्रमगड (सा)0000
650 बुलढाणाखामगावगटविकास अधिकारी खामगाव5500
651 बुलढाणाखामगावतहसिलदार खामगाव4400
652 बुलढाणाखामगावमुख्याधिकारी खामगाव7700
653 बुलढाणाचिखलीगटविकास अधिकारी चिखली0000
654 बुलढाणाचिखलीतहसिलदार चिखली4400
655 बुलढाणाचिखलीमुख्याधिकारी चिखली4400
656 बुलढाणाजळगाव जामोदगटविकास अधिकारी जळगाव जामोद0000
657 बुलढाणाजळगाव जामोदतहसिलदार जळगाव जामोद1100
658 बुलढाणाजळगाव जामोदमुख्याधिकारी जळगाव जामोद0000
659 बुलढाणादेऊळगाव राजागटविकास अधिकारी देऊळगाव राजा0000
660 बुलढाणादेऊळगाव राजातहसिलदार देऊळगाव राजा141400
661 बुलढाणादेऊळगाव राजामुख्याधिकारी देऊळगाव राजा0000
662 बुलढाणानंदुरागटविकास अधिकारी नंदुरा0000
663 बुलढाणानंदुरातहसिलदार नंदुरा0000
664 बुलढाणानंदुरामुख्याधिकारी नंदुरा0000
665 बुलढाणाबुलडाणागटविकास अधिकारी बुलडाणा5500
666 बुलढाणाबुलडाणातहसिलदार बुलडाणा0000
667 बुलढाणाबुलडाणामुख्याधिकारी बुलडाणा0000
668 बुलढाणामलकापूरगटविकास अधिकारी मलकापूर1100
669 बुलढाणामलकापूरतहसिलदार मलकापूर8701
670 बुलढाणामलकापूरमुख्याधिकारी मलकापूर0000
671 बुलढाणामेहकरगटविकास अधिकारी मेहकर0000
672 बुलढाणामेहकरतहसिलदार मेहकर121200
673 बुलढाणामेहकरमुख्याधिकारी मेहकर2200
674 बुलढाणामोताळागटविकास अधिकारी मोताळा9900
675 बुलढाणामोताळातहसिलदार मोताळा1100
676 बुलढाणामोताळामुख्याधिकारी मोताळा0000
677 बुलढाणालोणारगटविकास अधिकारी लोणार9900
678 बुलढाणालोणारतहसिलदार लोणार3300
679 बुलढाणालोणारमुख्याधिकारी लोणार5500
680 बुलढाणाशेगावगटविकास अधिकारी शेगाव5500
681 बुलढाणाशेगावतहसिलदार शेगाव9900
682 बुलढाणाशेगावमुख्याधिकारी शेगाव0000
683 बुलढाणासंग्रामपूरगटविकास अधिकारी संग्रामपूर121200
684 बुलढाणासंग्रामपूरतहसिलदार संग्रामपूर101000
685 बुलढाणासंग्रामपूरमुख्याधिकारी संग्रामपूर0000
686 बुलढाणासिंदखेडराजागटविकास अधिकारी सिंदखेडराजा5500
687 बुलढाणासिंदखेडराजातहसिलदार सिंदखेडराजा0000
688 बुलढाणासिंदखेडराजामुख्याधिकारी सिंदखेडराजा0000
689 बीडअंबाजोगाईगटविकास अधिकारी अंबाजोगाई0000
690 बीडअंबाजोगाईतहसिलदार अंबाजोगाई5500
691 बीडअंबाजोगाईमुख्याधिकारी अंबाजोगाई0000
692 बीडआष्टीगटविकास अधिकारी आष्टी0000
693 बीडआष्टीतहसिलदार आष्टी0000
694 बीडआष्टीमुख्याधिकारी आष्टी0000
695 बीडकैजगटविकास अधिकारी कैज0000
696 बीडकैजतहसिलदार कैज101000
697 बीडकैजमुख्याधिकारी कैज0000
698 बीडगेवराईगटविकास अधिकारी गेवराई0000
699 बीडगेवराईतहसिलदार गेवराई0000
700 बीडगेवराईमुख्याधिकारी गेवराई0000
701 बीडधारूरगटविकास अधिकारी धारूर0000
702 बीडधारूरतहसिलदार धारूर4400
703 बीडधारूरमुख्याधिकारी धारूर0000
704 बीडपरळीगटविकास अधिकारी परळी0000
705 बीडपरळीतहसिलदार परळी0000
706 बीडपरळीमुख्याधिकारी परळी0000
707 बीडपाटोदागटविकास अधिकारी पाटोदा0000
708 बीडपाटोदातहसिलदार पाटोदा141400
709 बीडपाटोदामुख्याधिकारी पाटोदा0000
710 बीडबीडगटविकास अधिकारी बीड0000
711 बीडबीडतहसिलदार बीड0000
712 बीडबीडमुख्याधिकारी बीड0000
713 बीडमाजलगावगटविकास अधिकारी माजलगाव0000
714 बीडमाजलगावतहसिलदार माजलगाव0000
715 बीडमाजलगावमुख्याधिकारी माजलगाव0000
716 बीडवडवणीगटविकास अधिकारी वडवणी0000
717 बीडवडवणीतहसिलदार वडवणी1100
718 बीडवडवणीमुख्याधिकारी वडवणी0000
719 बीडशिरूर (कासार)गटविकास अधिकारी शिरूर (कासार)0000
720 बीडशिरूर (कासार)तहसिलदार शिरूर (कासार)0000
721 बीडशिरूर (कासार)मुख्याधिकारी शिरूर (कासार)0000
722 भंडारातुमसरगटविकास अधिकारी तुमसर590567221
723 भंडारातुमसरतहसिलदार तुमसर0000
724 भंडारातुमसरमुख्याधिकारी तुमसर3300
725 भंडारापाओनीगटविकास अधिकारी पाओनी169158110
726 भंडारापाओनीतहसिलदार पाओनी6510
727 भंडारापाओनीमुख्याधिकारी पाओनी0000
728 भंडाराभंडारागटविकास अधिकारी भंडारा579564150
729 भंडाराभंडारातहसिलदार भंडारा0000
730 भंडाराभंडारामुख्याधिकारी भंडारा0000
731 भंडारामोहाडीगटविकास अधिकारी मोहाडी330313161
732 भंडारामोहाडीतहसिलदार मोहाडी0000
733 भंडारामोहाडीमुख्याधिकारी मोहाडी0000
734 भंडारालखनदूरगटविकास अधिकारी लखनदूर14614060
735 भंडारालखनदूरतहसिलदार लखनदूर0000
736 भंडारालखनदूरमुख्याधिकारी लखनदूर0000
737 भंडारालाखनीगटविकास अधिकारी लाखनी268252160
738 भंडारालाखनीतहसिलदार लाखनी1100
739 भंडारालाखनीमुख्याधिकारी लाखनी0000
740 भंडारासाकोलीगटविकास अधिकारी साकोली639626121
741 भंडारासाकोलीतहसिलदार साकोली0000
742 भंडारासाकोलीमुख्याधिकारी साकोली0000
743 मुंबई उपनगर जिल्हाअंधेरीतहसिलदार अंधेरी121200
744 मुंबई उपनगर जिल्हाकुर्लातहसिलदार कुर्ला8800
745 मुंबई उपनगर जिल्हाबोरिवलीतहसिलदार बोरिवली11470
746 यवतमाळआर्णीगटविकास अधिकारी आर्णी111100
747 यवतमाळआर्णीतहसिलदार आर्णी9900
748 यवतमाळआर्णीमुख्याधिकारी आर्णी5500
749 यवतमाळउमरखेडगटविकास अधिकारी उमरखेड18017280
750 यवतमाळउमरखेडतहसिलदार उमरखेड878610
751 यवतमाळउमरखेडमुख्याधिकारी उमरखेड242400
752 यवतमाळकेलापूरगटविकास अधिकारी केलापूर111100
753 यवतमाळकेलापूरतहसिलदार केलापूर171700
754 यवतमाळकेलापूरमुख्याधिकारी केलापूर515100
755 यवतमाळकळंबगटविकास अधिकारी कळंब323200
756 यवतमाळकळंबतहसिलदार कळंब9900
757 यवतमाळकळंबमुख्याधिकारी कळंब141400
758 यवतमाळघाटंजीगटविकास अधिकारी घाटंजी403550
759 यवतमाळघाटंजीतहसिलदार घाटंजी232300
760 यवतमाळघाटंजीमुख्याधिकारी घाटंजी202000
761 यवतमाळजरी-जमानीगटविकास अधिकारी जरी-जमानी111100
762 यवतमाळजरी-जमानीतहसिलदार जरी-जमानी272520
763 यवतमाळजरी-जमानीमुख्याधिकारी जरी-जमानी111100
764 यवतमाळडिग्रसगटविकास अधिकारी डिग्रस7700
765 यवतमाळडिग्रसतहसिलदार डिग्रस373700
766 यवतमाळडिग्रसमुख्याधिकारी डिग्रस212100
767 यवतमाळदारव्हागटविकास अधिकारी दारव्हा121200
768 यवतमाळदारव्हातहसिलदार दारव्हा100100
769 यवतमाळदारव्हामुख्याधिकारी दारव्हा181800
770 यवतमाळनेरगटविकास अधिकारी नेर366345210
771 यवतमाळनेरतहसिलदार नेर10110100
772 यवतमाळनेरमुख्याधिकारी नेर505000
773 यवतमाळपुसदगटविकास अधिकारी पुसद161600
774 यवतमाळपुसदतहसिलदार पुसद7700
775 यवतमाळपुसदमुख्याधिकारी पुसद313100
776 यवतमाळबहुलगावगटविकास अधिकारी बहुलगाव13413310
777 यवतमाळबहुलगावतहसिलदार बहुलगाव161600
778 यवतमाळबहुलगावमुख्याधिकारी बहुलगाव302910
779 यवतमाळमहागावगटविकास अधिकारी महागाव373610
780 यवतमाळमहागावतहसिलदार महागाव161600
781 यवतमाळमहागावमुख्याधिकारी महागाव9900
782 यवतमाळमारेगावगटविकास अधिकारी मारेगाव0000
783 यवतमाळमारेगावतहसिलदार मारेगाव8800
784 यवतमाळमारेगावमुख्याधिकारी मारेगाव171610
785 यवतमाळयवतमाळगटविकास अधिकारी यवतमाळ202000
786 यवतमाळयवतमाळतहसिलदार यवतमाळ101000
787 यवतमाळयवतमाळमुख्याधिकारी यवतमाळ101000
788 यवतमाळराळेगावगटविकास अधिकारी राळेगाव555320
789 यवतमाळराळेगावतहसिलदार राळेगाव111100
790 यवतमाळराळेगावमुख्याधिकारी राळेगाव111100
791 यवतमाळवणीगटविकास अधिकारी वणी30029460
792 यवतमाळवणीतहसिलदार वणी131300
793 यवतमाळवणीमुख्याधिकारी वणी7610
794 रत्नागिरीखेडगटविकास अधिकारी खेड68367670
795 रत्नागिरीखेडतहसिलदार खेड0000
796 रत्नागिरीखेडमुख्याधिकारी खेड232120
797 रत्नागिरीगुहागरगटविकास अधिकारी गुहागर67967180
798 रत्नागिरीगुहागरतहसिलदार गुहागर3201
799 रत्नागिरीगुहागरमुख्याधिकारी गुहागर5500
800 रत्नागिरीचिपळूणगटविकास अधिकारी चिपळूण58057190
801 रत्नागिरीचिपळूणतहसिलदार चिपळूण121110
802 रत्नागिरीचिपळूणमुख्याधिकारी चिपळूण202000
803 रत्नागिरीदापोलीगटविकास अधिकारी दापोली82381670
804 रत्नागिरीदापोलीतहसिलदार दापोली312407
805 रत्नागिरीदापोलीमुख्याधिकारी दापोली1100
806 रत्नागिरीमंडणगडगटविकास अधिकारी मंडणगड25225110
807 रत्नागिरीमंडणगडतहसिलदार मंडणगड2002
808 रत्नागिरीमंडणगडमुख्याधिकारी मंडणगड111010
809 रत्नागिरीरत्नागिरीगटविकास अधिकारी रत्नागिरी10651033275
810 रत्नागिरीरत्नागिरीतहसिलदार रत्नागिरी251708
811 रत्नागिरीरत्नागिरीमुख्याधिकारी रत्नागिरी8800
812 रत्नागिरीराजापूरगटविकास अधिकारी राजापूर591580110
813 रत्नागिरीराजापूरतहसिलदार राजापूर0000
814 रत्नागिरीराजापूरमुख्याधिकारी राजापूर323200
815 रत्नागिरीलांजागटविकास अधिकारी लांजा35134470
816 रत्नागिरीलांजातहसिलदार लांजा161600
817 रत्नागिरीलांजामुख्याधिकारी लांजा9900
818 रत्नागिरीसंगमेश्वरगटविकास अधिकारी संगमेश्वर932908240
819 रत्नागिरीसंगमेश्वरतहसिलदार संगमेश्वर141400
820 रत्नागिरीसंगमेश्वरमुख्याधिकारी संगमेश्वर161600
821 रायगडअलिबागगटविकास अधिकारी अलिबाग30230020
822 रायगडअलिबागतहसिलदार अलिबाग0000
823 रायगडअलिबागमुख्याधिकारी अलिबाग0000
824 रायगडउरणगटविकास अधिकारी उरण12612330
825 रायगडउरणतहसिलदार उरण0000
826 रायगडउरणमुख्याधिकारी उरण4400
827 रायगडकर्जतगटविकास अधिकारी कर्जत1100
828 रायगडकर्जततहसिलदार कर्जत0000
829 रायगडकर्जतमुख्याधिकारी कर्जत5500
830 रायगडकर्जतमुख्याधिकारी माथेरान101000
831 रायगडखालापूरगटविकास अधिकारी खालापूर959320
832 रायगडखालापूरतहसिलदार खालापूर0000
833 रायगडखालापूरमुख्याधिकारी खालापूर0000
834 रायगडटाळागटविकास अधिकारी टाळा525020
835 रायगडटाळातहसिलदार टाळा6600
836 रायगडटाळामुख्याधिकारी टाळा0000
837 रायगडपेनगटविकास अधिकारी पेन756780
838 रायगडपेनतहसिलदार पेन0000
839 रायगडपेनमुख्याधिकारी पेन0000
840 रायगडपनवेलगटविकास अधिकारी पनवेल686800
841 रायगडपनवेलतहसिलदार पनवेल0000
842 रायगडपनवेलमुख्याधिकारी पनवेल0000
843 रायगडपोलादपूरगटविकास अधिकारी पोलादपूर888620
844 रायगडपोलादपूरतहसिलदार पोलादपूर8710
845 रायगडपोलादपूरमुख्याधिकारी पोलादपूर0000
846 रायगडमुरुडगटविकास अधिकारी मुरुड313100
847 रायगडमुरुडतहसिलदार मुरुड0000
848 रायगडमुरुडमुख्याधिकारी मुरुड0000
849 रायगडम्हसळागटविकास अधिकारी म्हसळा716821
850 रायगडम्हसळातहसिलदार म्हसळा2110
851 रायगडम्हसळामुख्याधिकारी म्हसळा0000
852 रायगडमहाडगटविकास अधिकारी महाड737300
853 रायगडमहाडतहसिलदार महाड0000
854 रायगडमहाडमुख्याधिकारी महाड0000
855 रायगडमाणगावगटविकास अधिकारी माणगाव353410
856 रायगडमाणगावतहसिलदार माणगाव1100
857 रायगडमाणगावमुख्याधिकारी माणगाव0000
858 रायगडरोहागटविकास अधिकारी रोहा464600
859 रायगडरोहातहसिलदार रोहा7700
860 रायगडरोहामुख्याधिकारी रोहा0000
861 रायगडश्रीवर्धनगटविकास अधिकारी श्रीवर्धन181710
862 रायगडश्रीवर्धनतहसिलदार श्रीवर्धन3300
863 रायगडश्रीवर्धनमुख्याधिकारी श्रीवर्धन0000
864 रायगडसुधागडगटविकास अधिकारी सुधागड15115100
865 रायगडसुधागडतहसिलदार सुधागड0000
866 रायगडसुधागडमुख्याधिकारी पाली0000
867 रायगडसुधागडमुख्याधिकारी सुधागड0000
868 लातूरअहमदपूरगटविकास अधिकारी अहमदपूर846798471
869 लातूरअहमदपूरतहसिलदार अहमदपूर242400
870 लातूरअहमदपूरमुख्याधिकारी अहमदपूर9810
871 लातूरउदगीरगटविकास अधिकारी उदगीर664652120
872 लातूरउदगीरतहसिलदार उदगीर161600
873 लातूरउदगीरमुख्याधिकारी उदगीर262600
874 लातूरऔसागटविकास अधिकारी औसा17317030
875 लातूरऔसातहसिलदार औसा121200
876 लातूरऔसामुख्याधिकारी औसा212100
877 लातूरचाकूरगटविकास अधिकारी चाकूर29829080
878 लातूरचाकूरतहसिलदार चाकूर171700
879 लातूरचाकूरमुख्याधिकारी चाकूर7430
880 लातूरजळकोटगटविकास अधिकारी जळकोट1029750
881 लातूरजळकोटतहसिलदार जळकोट171700
882 लातूरजळकोटमुख्याधिकारी जळकोट131300
883 लातूरदेवणीगटविकास अधिकारी देवणी305289160
884 लातूरदेवणीतहसिलदार देवणी272520
885 लातूरदेवणीमुख्याधिकारी देवणी161600
886 लातूरनिलंगागटविकास अधिकारी निलंगा16015640
887 लातूरनिलंगातहसिलदार निलंगा7700
888 लातूरनिलंगामुख्याधिकारी निलंगा131300
889 लातूररेणापूरगटविकास अधिकारी रेणापूर21521140
890 लातूररेणापूरतहसिलदार रेणापूर141400
891 लातूररेणापूरमुख्याधिकारी रेणापूर10820
892 लातूरलातूरगटविकास अधिकारी लातूर345335100
893 लातूरलातूरतहसिलदार लातूर3300
894 लातूरलातूरमुख्याधिकारी लातूर0000
895 लातूरशिरूर (अनंतपाल)गटविकास अधिकारी शिरूर (अनंतपाल)17317030
896 लातूरशिरूर (अनंतपाल)तहसिलदार शिरूर (अनंतपाल)7700
897 लातूरशिरूर (अनंतपाल)मुख्याधिकारी शिरूर (अनंतपाल)8800
898 वर्धाआर्वीगटविकास अधिकारी आर्वी242310
899 वर्धाआर्वीतहसिलदार आर्वी10210110
900 वर्धाआर्वीमुख्याधिकारी आर्वी343400
901 वर्धाआष्टीगटविकास अधिकारी आष्टी373430
902 वर्धाआष्टीतहसिलदार आष्टी13913900
903 वर्धाआष्टीमुख्याधिकारी आष्टी404000
904 वर्धाकारंजागटविकास अधिकारी कारंजा253241102
905 वर्धाकारंजातहसिलदार कारंजा1009910
906 वर्धाकारंजामुख्याधिकारी कारंजा121200
907 वर्धादेवळीगटविकास अधिकारी देवळी318284340
908 वर्धादेवळीतहसिलदार देवळी10310300
909 वर्धादेवळीमुख्याधिकारी देवळी565510
910 वर्धावर्धागटविकास अधिकारी वर्धा866835310
911 वर्धावर्धातहसिलदार वर्धा5410
912 वर्धावर्धामुख्याधिकारी वर्धा282800
913 वर्धासमुद्रपूरगटविकास अधिकारी समुद्रपूर26425680
914 वर्धासमुद्रपूरतहसिलदार समुद्रपूर10710250
915 वर्धासमुद्रपूरमुख्याधिकारी समुद्रपूर454500
916 वर्धासेलूगटविकास अधिकारी सेलू30630060
917 वर्धासेलूतहसिलदार सेलू252500
918 वर्धासेलूमुख्याधिकारी सेलू848400
919 वर्धाहिंगणघाटगटविकास अधिकारी हिंगणघाट444430140