अं.न.जिल्हातालुकाकार्यालायचे नांवएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोलाअकोटगटविकास अधिकारी अकोट1010
2 अकोलाअकोटतहसिलदार अकोट0000
3 अकोलाअकोटमुख्याधिकारी अकोट0000
4 अकोलाअकोलागटविकास अधिकारी अकोला0000
5 अकोलाअकोलातहसिलदार अकोला0000
6 अकोलाअकोलामुख्याधिकारी अकोला0000
7 अकोलातेल्हारागटविकास अधिकारी तेल्हारा0000
8 अकोलातेल्हारातहसिलदार तेल्हारा0000
9 अकोलातेल्हारामुख्याधिकारी तेल्हारा0000
10 अकोलापातूरगटविकास अधिकारी पातूर0000
11 अकोलापातूरतहसिलदार पातूर0000
12 अकोलापातूरमुख्याधिकारी पातूर0000
13 अकोलाबार्शीटाकलीगटविकास अधिकारी बार्शीटाकली0000
14 अकोलाबार्शीटाकलीतहसिलदार बार्शीटाकली0000
15 अकोलाबार्शीटाकलीमुख्याधिकारी बार्शीटाकली0000
16 अकोलाबाळापूरगटविकास अधिकारी बाळापूर0000
17 अकोलाबाळापूरतहसिलदार बाळापूर0000
18 अकोलाबाळापूरमुख्याधिकारी बाळापूर0000
19 अकोलामूर्तिझापूरगटविकास अधिकारी मूर्तिझापूर0000
20 अकोलामूर्तिझापूरतहसिलदार मूर्तिझापूर1100
21 अकोलामूर्तिझापूरमुख्याधिकारी मूर्तिझापूर0000
22 अमरावतीअचलपूरगटविकास अधिकारी अचलपूर4040
23 अमरावतीअचलपूरतहसिलदार अचलपूर6600
24 अमरावतीअचलपूरमुख्याधिकारी अचलपूर2200
25 अमरावतीअंजनगाव सुरजीगटविकास अधिकारी अंजनगाव सुरजी0000
26 अमरावतीअंजनगाव सुरजीतहसिलदार अंजनगाव सुरजी0000
27 अमरावतीअंजनगाव सुरजीमुख्याधिकारी अंजनगाव सुरजी0000
28 अमरावतीअमरावतीगटविकास अधिकारी अमरावती0000
29 अमरावतीअमरावतीतहसिलदार अमरावती0000
30 अमरावतीअमरावतीमुख्याधिकारी अमरावती0000
31 अमरावतीचांदूर बाजारगटविकास अधिकारी चांदूर बाजार0000
32 अमरावतीचांदूर बाजारतहसिलदार चांदूर बाजार0000
33 अमरावतीचांदूर बाजारमुख्याधिकारी चांदूर बाजार0000
34 अमरावतीचांदूर रेल्वेगटविकास अधिकारी चांदूर रेल्वे0000
35 अमरावतीचांदूर रेल्वेतहसिलदार चांदूर रेल्वे1100
36 अमरावतीचांदूर रेल्वेमुख्याधिकारी चांदूर रेल्वे0000
37 अमरावतीचिखलदरा (सा)गटविकास अधिकारी चिखलदरा (सा)0000
38 अमरावतीचिखलदरा (सा)तहसिलदार चिखलदरा (सा)1100
39 अमरावतीचिखलदरा (सा)मुख्याधिकारी चिखलदरा (सा)0000
40 अमरावतीतिवसागटविकास अधिकारी तिवसा4220
41 अमरावतीतिवसातहसिलदार तिवसा3300
42 अमरावतीतिवसामुख्याधिकारी तिवसा0000
43 अमरावतीदर्यापूरगटविकास अधिकारी दर्यापूर4040
44 अमरावतीदर्यापूरतहसिलदार दर्यापूर1100
45 अमरावतीदर्यापूरमुख्याधिकारी दर्यापूर0000
46 अमरावतीधरणीगटविकास अधिकारी धरणी1100
47 अमरावतीधरणीतहसिलदार धरणी0000
48 अमरावतीधरणीमुख्याधिकारी धरणी0000
49 अमरावतीधामणगाव रेल्वेगटविकास अधिकारी धामणगाव रेल्वे0000
50 अमरावतीधामणगाव रेल्वेतहसिलदार धामणगाव रेल्वे0000
51 अमरावतीधामणगाव रेल्वेमुख्याधिकारी धामणगाव रेल्वे0000
52 अमरावतीनांदगाव खान्देश्वरगटविकास अधिकारी नांदगाव खान्देश्वर1010
53 अमरावतीनांदगाव खान्देश्वरतहसिलदार नांदगाव खान्देश्वर0000
54 अमरावतीनांदगाव खान्देश्वरमुख्याधिकारी नांदगाव खान्देश्वर0000
55 अमरावतीभातकुलीगटविकास अधिकारी भातकुली2020
56 अमरावतीभातकुलीतहसिलदार भातकुली0000
57 अमरावतीभातकुलीमुख्याधिकारी भातकुली0000
58 अमरावतीमोर्शीगटविकास अधिकारी मोर्शी1100
59 अमरावतीमोर्शीतहसिलदार मोर्शी0000
60 अमरावतीमोर्शीमुख्याधिकारी मोर्शी0000
61 अमरावतीवरुडगटविकास अधिकारी वरुड7700
62 अमरावतीवरुडतहसिलदार वरुड0000
63 अमरावतीवरुडमुख्याधिकारी वरुड0000
64 अहमदनगरअहमदनगर- अकोलेगटविकास अधिकारी अहमदनगर- अकोले3300
65 अहमदनगरअहमदनगर- अकोलेतहसिलदार अहमदनगर- अकोले0000
66 अहमदनगरअहमदनगर- अकोलेमुख्याधिकारी अहमदनगर- अकोले3300
67 अहमदनगरकर्जतगटविकास अधिकारी कर्जत0000
68 अहमदनगरकर्जततहसिलदार कर्जत2110
69 अहमदनगरकर्जतमुख्याधिकारी कर्जत2200
70 अहमदनगरकोपरगावगटविकास अधिकारी कोपरगाव231490
71 अहमदनगरकोपरगावतहसिलदार कोपरगाव0000
72 अहमदनगरकोपरगावमुख्याधिकारी कोपरगाव3210
73 अहमदनगरजामखेडगटविकास अधिकारी जामखेड0000
74 अहमदनगरजामखेडतहसिलदार जामखेड1100
75 अहमदनगरजामखेडमुख्याधिकारी जामखेड0000
76 अहमदनगरनगरगटविकास अधिकारी नगर121110
77 अहमदनगरनगरतहसिलदार नगर0000
78 अहमदनगरनगरमुख्याधिकारी नगर0000
79 अहमदनगरनेवासागटविकास अधिकारी नेवासा4400
80 अहमदनगरनेवासातहसिलदार नेवासा1010
81 अहमदनगरनेवासामुख्याधिकारी नेवासा0000
82 अहमदनगरपाथर्डीगटविकास अधिकारी पाथर्डी0000
83 अहमदनगरपाथर्डीतहसिलदार पाथर्डी0000
84 अहमदनगरपाथर्डीमुख्याधिकारी पाथर्डी9900
85 अहमदनगरपारनेरगटविकास अधिकारी पारनेर0000
86 अहमदनगरपारनेरतहसिलदार पारनेर0000
87 अहमदनगरपारनेरमुख्याधिकारी पारनेर1100
88 अहमदनगररहातागटविकास अधिकारी रहाता0000
89 अहमदनगररहातातहसिलदार रहाता0000
90 अहमदनगररहातामुख्याधिकारी रहाता0000
91 अहमदनगररहातामुख्याधिकारी शिर्डी151500
92 अहमदनगरराहुरीगटविकास अधिकारी राहुरी205150
93 अहमदनगरराहुरीतहसिलदार राहुरी0000
94 अहमदनगरराहुरीमुख्याधिकारी देवळाली-प्रवरा7700
95 अहमदनगरराहुरीमुख्याधिकारी राहुरी0000
96 अहमदनगरश्रीगोंदागटविकास अधिकारी श्रीगोंदा1100
97 अहमदनगरश्रीगोंदातहसिलदार श्रीगोंदा0000
98 अहमदनगरश्रीगोंदामुख्याधिकारी श्रीगोंदा0000
99 अहमदनगरश्रीरामपूरगटविकास अधिकारी श्रीरामपूर0000
100 अहमदनगरश्रीरामपूरतहसिलदार श्रीरामपूर0000
101 अहमदनगरश्रीरामपूरमुख्याधिकारी श्रीरामपूर0000
102 अहमदनगरशेवगावगटविकास अधिकारी शेवगाव0000
103 अहमदनगरशेवगावतहसिलदार शेवगाव1100
104 अहमदनगरशेवगावमुख्याधिकारी शेवगाव7700
105 अहमदनगरसंगमनेरगटविकास अधिकारी संगमनेर0000
106 अहमदनगरसंगमनेरतहसिलदार संगमनेर4310
107 अहमदनगरसंगमनेरमुख्याधिकारी संगमनेर3300
108 उस्मानाबादउमरगागटविकास अधिकारी उमरगा0000
109 उस्मानाबादउमरगातहसिलदार उमरगा0000
110 उस्मानाबादउमरगामुख्याधिकारी उमरगा0000
111 उस्मानाबादउस्मानाबादगटविकास अधिकारी उस्मानाबाद7323500
112 उस्मानाबादउस्मानाबादतहसिलदार उस्मानाबाद0000
113 उस्मानाबादउस्मानाबादमुख्याधिकारी उस्मानाबाद2200
114 उस्मानाबादकळंबगटविकास अधिकारी कळंब5618380
115 उस्मानाबादकळंबतहसिलदार कळंब0000
116 उस्मानाबादकळंबमुख्याधिकारी कळंब0000
117 उस्मानाबादतुळजापूरगटविकास अधिकारी तुळजापूर0000
118 उस्मानाबादतुळजापूरतहसिलदार तुळजापूर0000
119 उस्मानाबादतुळजापूरमुख्याधिकारी तुळजापूर4400
120 उस्मानाबादनवीन लोहारागटविकास अधिकारी नवीन लोहारा0000
121 उस्मानाबादनवीन लोहारातहसिलदार नवीन लोहारा0000
122 उस्मानाबादनवीन लोहारामुख्याधिकारी नवीन लोहारा0000
123 उस्मानाबादपरांडागटविकास अधिकारी परांडा0000
124 उस्मानाबादपरांडातहसिलदार परांडा0000
125 उस्मानाबादपरांडामुख्याधिकारी परांडा2200
126 उस्मानाबादभूमगटविकास अधिकारी भूम1010
127 उस्मानाबादभूमतहसिलदार भूम0000
128 उस्मानाबादभूममुख्याधिकारी भूम3300
129 उस्मानाबादवाशीगटविकास अधिकारी वाशी0000
130 उस्मानाबादवाशीतहसिलदार वाशी0000
131 उस्मानाबादवाशीमुख्याधिकारी वाशी0000
132 औरंगाबादऔरंगाबादगटविकास अधिकारी औरंगाबाद222110
133 औरंगाबादऔरंगाबादतहसिलदार औरंगाबाद0000
134 औरंगाबादऔरंगाबादमुख्याधिकारी औरंगाबाद0000
135 औरंगाबादकन्नडगटविकास अधिकारी कन्नड3030
136 औरंगाबादकन्नडतहसिलदार कन्नड0000
137 औरंगाबादकन्नडमुख्याधिकारी कन्नड0000
138 औरंगाबादखुलताबादगटविकास अधिकारी खुलताबाद1100
139 औरंगाबादखुलताबादतहसिलदार खुलताबाद0000
140 औरंगाबादखुलताबादमुख्याधिकारी खुलताबाद0000
141 औरंगाबादगंगापूरगटविकास अधिकारी गंगापूर0000
142 औरंगाबादगंगापूरतहसिलदार गंगापूर0000
143 औरंगाबादगंगापूरमुख्याधिकारी गंगापूर0000
144 औरंगाबादपैठणगटविकास अधिकारी पैठण4329140
145 औरंगाबादपैठणतहसिलदार पैठण0000
146 औरंगाबादपैठणमुख्याधिकारी पैठण0000
147 औरंगाबादफुलंब्रीगटविकास अधिकारी फुलंब्री181260
148 औरंगाबादफुलंब्रीतहसिलदार फुलंब्री0000
149 औरंगाबादफुलंब्रीमुख्याधिकारी फुलंब्री0000
150 औरंगाबादवैजापूरगटविकास अधिकारी वैजापूर188100
151 औरंगाबादवैजापूरतहसिलदार वैजापूर0000
152 औरंगाबादवैजापूरमुख्याधिकारी वैजापूर3300
153 औरंगाबादसिल्लोडगटविकास अधिकारी सिल्लोड9630
154 औरंगाबादसिल्लोडतहसिलदार सिल्लोड0000
155 औरंगाबादसिल्लोडमुख्याधिकारी सिल्लोड0000
156 औरंगाबादसोयेगाव गटविकास अधिकारी सोयेगाव 10640
157 औरंगाबादसोयेगाव तहसिलदार सोयेगाव 0000
158 औरंगाबादसोयेगाव मुख्याधिकारी सोयेगाव 0000
159 कोल्हापूरआजरागटविकास अधिकारी आजरा272340
160 कोल्हापूरआजरातहसिलदार आजरा0000
161 कोल्हापूरआजरामुख्याधिकारी आजरा0000
162 कोल्हापूरकरवीरगटविकास अधिकारी करवीर190177121
163 कोल्हापूरकरवीरतहसिलदार करवीर0000
164 कोल्हापूरकरवीरमुख्याधिकारी करवीर0000
165 कोल्हापूरकागलगटविकास अधिकारी कागल144100
166 कोल्हापूरकागलतहसिलदार कागल0000
167 कोल्हापूरकागलमुख्याधिकारी कागल3300
168 कोल्हापूरकागलमुख्याधिकारी मुरगुड0000
169 कोल्हापूरगगनबावडागटविकास अधिकारी गगनबावडा5500
170 कोल्हापूरगगनबावडातहसिलदार गगनबावडा3300
171 कोल्हापूरगगनबावडामुख्याधिकारी गगनबावडा0000
172 कोल्हापूरगडहिंग्लजगटविकास अधिकारी गडहिंग्लज463790
173 कोल्हापूरगडहिंग्लजतहसिलदार गडहिंग्लज0000
174 कोल्हापूरगडहिंग्लजमुख्याधिकारी गडहिंग्लज2200
175 कोल्हापूरचंदगडगटविकास अधिकारी चंदगड191090
176 कोल्हापूरचंदगडतहसिलदार चंदगड0000
177 कोल्हापूरचंदगडमुख्याधिकारी चंदगड0000
178 कोल्हापूरपन्हाळागटविकास अधिकारी पन्हाळा1010
179 कोल्हापूरपन्हाळातहसिलदार पन्हाळा0000
180 कोल्हापूरपन्हाळामुख्याधिकारी पन्हाळा1100
181 कोल्हापूरभुदरगडगटविकास अधिकारी भुदरगड262150
182 कोल्हापूरभुदरगडतहसिलदार भुदरगड0000
183 कोल्हापूरभुदरगडमुख्याधिकारी भुदरगड0000
184 कोल्हापूरराधानगरीगटविकास अधिकारी राधानगरी221930
185 कोल्हापूरराधानगरीतहसिलदार राधानगरी0000
186 कोल्हापूरराधानगरीमुख्याधिकारी राधानगरी0000
187 कोल्हापूरशाहूवाडीगटविकास अधिकारी शाहूवाडी5410
188 कोल्हापूरशाहूवाडीतहसिलदार शाहूवाडी5140
189 कोल्हापूरशाहूवाडीमुख्याधिकारी मलकापूर0000
190 कोल्हापूरशिरोळगटविकास अधिकारी शिरोळ15815260
191 कोल्हापूरशिरोळतहसिलदार शिरोळ1100
192 कोल्हापूरशिरोळमुख्याधिकारी कुरुंदवाड3210
193 कोल्हापूरशिरोळमुख्याधिकारी जयसिंगपूर0000
194 कोल्हापूरशिरोळमुख्याधिकारी शिरोळ0000
195 कोल्हापूरहातकणंगलेगटविकास अधिकारी हातकणंगले6447314
196 कोल्हापूरहातकणंगलेतहसिलदार हातकणंगले0000
197 कोल्हापूरहातकणंगलेमुख्याधिकारी पेठ वडगाव0000
198 कोल्हापूरहातकणंगलेमुख्याधिकारी हुपरी1100
199 कोल्हापूरहातकणंगलेमुख्याधिकारी हातकणंगले0000
200 गडचिरोलीअहेरी (सा)गटविकास अधिकारी अहेरी (सा)0000
201 गडचिरोलीअहेरी (सा)तहसिलदार अहेरी (सा)0000
202 गडचिरोलीअहेरी (सा)मुख्याधिकारी अहेरी (सा)0000
203 गडचिरोलीआर्मोरीगटविकास अधिकारी आर्मोरी0000
204 गडचिरोलीआर्मोरीतहसिलदार आर्मोरी0000
205 गडचिरोलीआर्मोरीमुख्याधिकारी आर्मोरी1010
206 गडचिरोलीएटापल्ली (सा)गटविकास अधिकारी एटापल्ली (सा)0000
207 गडचिरोलीएटापल्ली (सा)तहसिलदार एटापल्ली (सा)0000
208 गडचिरोलीएटापल्ली (सा)मुख्याधिकारी एटापल्ली (सा)0000
209 गडचिरोलीकुरखेडा (सा)गटविकास अधिकारी कुरखेडा (सा)0000
210 गडचिरोलीकुरखेडा (सा)तहसिलदार कुरखेडा (सा)1100
211 गडचिरोलीकुरखेडा (सा)मुख्याधिकारी कुरखेडा (सा)0000
212 गडचिरोलीकोर्चीगटविकास अधिकारी कोर्ची1010
213 गडचिरोलीकोर्चीतहसिलदार कोर्ची1100
214 गडचिरोलीकोर्चीमुख्याधिकारी कोर्ची0000
215 गडचिरोलीगडचिरोलीगटविकास अधिकारी गडचिरोली0000
216 गडचिरोलीगडचिरोलीतहसिलदार गडचिरोली0000
217 गडचिरोलीगडचिरोलीमुख्याधिकारी गडचिरोली10910
218 गडचिरोलीचामोर्शीगटविकास अधिकारी चामोर्शी0000
219 गडचिरोलीचामोर्शीतहसिलदार चामोर्शी0000
220 गडचिरोलीचामोर्शीमुख्याधिकारी चामोर्शी0000
221 गडचिरोलीदेसाईगंजगटविकास अधिकारी देसाईगंज0000
222 गडचिरोलीदेसाईगंजतहसिलदार देसाईगंज0000
223 गडचिरोलीदेसाईगंजमुख्याधिकारी देसाईगंज0000
224 गडचिरोलीधानोरा (सा)गटविकास अधिकारी धानोरा (सा)0000
225 गडचिरोलीधानोरा (सा)तहसिलदार धानोरा (सा)0000
226 गडचिरोलीधानोरा (सा)मुख्याधिकारी धानोरा (सा)0000
227 गडचिरोलीभामरागडगटविकास अधिकारी भामरागड0000
228 गडचिरोलीभामरागडतहसिलदार भामरागड0000
229 गडचिरोलीभामरागडमुख्याधिकारी भामरागड0000
230 गडचिरोलीमुलचेरागटविकास अधिकारी मुलचेरा0000
231 गडचिरोलीमुलचेरातहसिलदार मुलचेरा0000
232 गडचिरोलीमुलचेरामुख्याधिकारी मुलचेरा0000
233 गडचिरोलीसिरोंचा (सा)गटविकास अधिकारी सिरोंचा (सा)4400
234 गडचिरोलीसिरोंचा (सा)तहसिलदार सिरोंचा (सा)0000
235 गडचिरोलीसिरोंचा (सा)मुख्याधिकारी सिरोंचा (सा)0000
236 गोंदियाअर्जुनी-मोरगावगटविकास अधिकारी अर्जुनी-मोरगाव0000
237 गोंदियाअर्जुनी-मोरगावतहसिलदार अर्जुनी-मोरगाव0000
238 गोंदियाअर्जुनी-मोरगावमुख्याधिकारी अर्जुनी-मोरगाव0000
239 गोंदियाआमगावगटविकास अधिकारी आमगाव3300
240 गोंदियाआमगावतहसिलदार आमगाव0000
241 गोंदियाआमगावमुख्याधिकारी आमगाव0000
242 गोंदियागोंदियागटविकास अधिकारी गोंदिया0000
243 गोंदियागोंदियातहसिलदार गोंदिया0000
244 गोंदियागोंदियामुख्याधिकारी गोंदिया0000
245 गोंदियागोरेगावगटविकास अधिकारी गोरेगाव0000
246 गोंदियागोरेगावतहसिलदार गोरेगाव0000
247 गोंदियागोरेगावमुख्याधिकारी गोरेगाव0000
248 गोंदियातिरोडागटविकास अधिकारी तिरोडा0000
249 गोंदियातिरोडातहसिलदार तिरोडा0000
250 गोंदियातिरोडामुख्याधिकारी तिरोडा0000
251 गोंदियादेवरीगटविकास अधिकारी देवरी0000
252 गोंदियादेवरीतहसिलदार देवरी0000
253 गोंदियादेवरीमुख्याधिकारी देवरी0000
254 गोंदियासडक-अर्जुनीगटविकास अधिकारी सडक-अर्जुनी1010
255 गोंदियासडक-अर्जुनीतहसिलदार सडक-अर्जुनी0000
256 गोंदियासडक-अर्जुनीमुख्याधिकारी सडक-अर्जुनी0000
257 गोंदियासालेकसागटविकास अधिकारी सालेकसा0000
258 गोंदियासालेकसातहसिलदार सालेकसा0000
259 गोंदियासालेकसामुख्याधिकारी सालेकसा0000
260 चंद्रपूरकोरपनागटविकास अधिकारी कोरपना0000
261 चंद्रपूरकोरपनातहसिलदार कोरपना0000
262 चंद्रपूरकोरपनामुख्याधिकारी कोरपना0000
263 चंद्रपूरगोंडपिपरीगटविकास अधिकारी गोंडपिपरी0000
264 चंद्रपूरगोंडपिपरीतहसिलदार गोंडपिपरी0000
265 चंद्रपूरगोंडपिपरीमुख्याधिकारी गोंडपिपरी0000
266 चंद्रपूरचंद्रपूरगटविकास अधिकारी चंद्रपूर0000
267 चंद्रपूरचंद्रपूरतहसिलदार चंद्रपूर0000
268 चंद्रपूरचंद्रपूरमुख्याधिकारी चंद्रपूर0000
269 चंद्रपूरचिमूरगटविकास अधिकारी चिमूर0000
270 चंद्रपूरचिमूरतहसिलदार चिमूर0000
271 चंद्रपूरचिमूरमुख्याधिकारी चिमूर4400
272 चंद्रपूरजिवतीगटविकास अधिकारी जिवती0000
273 चंद्रपूरजिवतीतहसिलदार जिवती0000
274 चंद्रपूरजिवतीमुख्याधिकारी जिवती0000
275 चंद्रपूरनागभीरगटविकास अधिकारी नागभीर0000
276 चंद्रपूरनागभीरतहसिलदार नागभीर0000
277 चंद्रपूरनागभीरमुख्याधिकारी नागभीर0000
278 चंद्रपूरपोंभुर्णागटविकास अधिकारी पोंभुर्णा0000
279 चंद्रपूरपोंभुर्णातहसिलदार पोंभुर्णा0000
280 चंद्रपूरपोंभुर्णामुख्याधिकारी पोंभुर्णा0000
281 चंद्रपूरब्रह्मपुरीगटविकास अधिकारी ब्रह्मपुरी1010
282 चंद्रपूरब्रह्मपुरीतहसिलदार ब्रह्मपुरी0000
283 चंद्रपूरब्रह्मपुरीमुख्याधिकारी ब्रह्मपुरी0000
284 चंद्रपूरबल्लारपूरगटविकास अधिकारी बल्लारपूर0000
285 चंद्रपूरबल्लारपूरतहसिलदार बल्लारपूर0000
286 चंद्रपूरबल्लारपूरमुख्याधिकारी बल्लारपूर0000
287 चंद्रपूरभद्रावतीगटविकास अधिकारी भद्रावती8800
288 चंद्रपूरभद्रावतीतहसिलदार भद्रावती0000
289 चंद्रपूरभद्रावतीमुख्याधिकारी भद्रावती0000
290 चंद्रपूरमुलगटविकास अधिकारी मुल0000
291 चंद्रपूरमुलतहसिलदार मुल0000
292 चंद्रपूरमुलमुख्याधिकारी मुल0000
293 चंद्रपूरराजुरा गटविकास अधिकारी राजुरा 0000
294 चंद्रपूरराजुरा तहसिलदार राजुरा 0000
295 चंद्रपूरराजुरा मुख्याधिकारी राजुरा 0000
296 चंद्रपूरवरोरागटविकास अधिकारी वरोरा0000
297 चंद्रपूरवरोरातहसिलदार वरोरा0000
298 चंद्रपूरवरोरामुख्याधिकारी वरोरा0000
299 चंद्रपूरसावळीगटविकास अधिकारी सावळी0000
300 चंद्रपूरसावळीतहसिलदार सावळी0000
301 चंद्रपूरसावळीमुख्याधिकारी सावळी0000
302 चंद्रपूरसिंदेवाहीगटविकास अधिकारी सिंदेवाही0000
303 चंद्रपूरसिंदेवाहीतहसिलदार सिंदेवाही0000
304 चंद्रपूरसिंदेवाहीमुख्याधिकारी सिंदेवाही0000
305 जळगांवअमळनेरगटविकास अधिकारी अमळनेर3210
306 जळगांवअमळनेरतहसिलदार अमळनेर0000
307 जळगांवअमळनेरमुख्याधिकारी अमळनेर201550
308 जळगांवएरंडोलगटविकास अधिकारी एरंडोल6240
309 जळगांवएरंडोलतहसिलदार एरंडोल0000
310 जळगांवएरंडोलमुख्याधिकारी एरंडोल181800
311 जळगांवचाळीसगावगटविकास अधिकारी चाळीसगाव3816220
312 जळगांवचाळीसगावतहसिलदार चाळीसगाव0000
313 जळगांवचाळीसगावमुख्याधिकारी चाळीसगाव0000
314 जळगांवचोपडागटविकास अधिकारी चोपडा0000
315 जळगांवचोपडातहसिलदार चोपडा0000
316 जळगांवचोपडामुख्याधिकारी चोपडा0000
317 जळगांवजळगाव गटविकास अधिकारी जळगाव 3300
318 जळगांवजळगाव तहसिलदार जळगाव 7700
319 जळगांवजळगाव मुख्याधिकारी जळगाव 0000
320 जळगांवजामनेरगटविकास अधिकारी जामनेर15960
321 जळगांवजामनेरतहसिलदार जामनेर1010
322 जळगांवजामनेरमुख्याधिकारी जामनेर0000
323 जळगांवधरणगावगटविकास अधिकारी धरणगाव3120
324 जळगांवधरणगावतहसिलदार धरणगाव1100
325 जळगांवधरणगावमुख्याधिकारी धरणगाव0000
326 जळगांवपाचोरागटविकास अधिकारी पाचोरा6510
327 जळगांवपाचोरातहसिलदार पाचोरा0000
328 जळगांवपाचोरामुख्याधिकारी पाचोरा0000
329 जळगांवपारोळागटविकास अधिकारी पारोळा0000
330 जळगांवपारोळातहसिलदार पारोळा0000
331 जळगांवपारोळामुख्याधिकारी पारोळा0000
332 जळगांवबोदवडगटविकास अधिकारी बोदवड1010
333 जळगांवबोदवडतहसिलदार बोदवड0000
334 जळगांवबोदवडमुख्याधिकारी बोदवड1100
335 जळगांवभडगावगटविकास अधिकारी भडगाव0000
336 जळगांवभडगावतहसिलदार भडगाव1100
337 जळगांवभडगावमुख्याधिकारी भडगाव1100
338 जळगांवभुसावळगटविकास अधिकारी भुसावळ1010
339 जळगांवभुसावळतहसिलदार भुसावळ0000
340 जळगांवभुसावळमुख्याधिकारी भुसावळ0000
341 जळगांवमुक्ताईनगर / एडलाबादगटविकास अधिकारी मुक्ताईनगर / एडलाबाद6150
342 जळगांवमुक्ताईनगर / एडलाबादतहसिलदार मुक्ताईनगर / एडलाबाद4400
343 जळगांवमुक्ताईनगर / एडलाबादमुख्याधिकारी मुक्ताईनगर / एडलाबाद0000
344 जळगांवयावलगटविकास अधिकारी यावल0000
345 जळगांवयावलतहसिलदार यावल0000
346 जळगांवयावलमुख्याधिकारी यावल141400
347 जळगांवरावेरगटविकास अधिकारी रावेर2020
348 जळगांवरावेरतहसिलदार रावेर5500
349 जळगांवरावेरमुख्याधिकारी रावेर0000
350 जालनाअंबडगटविकास अधिकारी अंबड2111100
351 जालनाअंबडतहसिलदार अंबड0000
352 जालनाअंबडमुख्याधिकारी अंबड0000
353 जालनाघनसावंगीगटविकास अधिकारी घनसावंगी5050
354 जालनाघनसावंगीतहसिलदार घनसावंगी0000
355 जालनाघनसावंगीमुख्याधिकारी घनसावंगी0000
356 जालनाजाफराबादगटविकास अधिकारी जाफराबाद2110
357 जालनाजाफराबादतहसिलदार जाफराबाद0000
358 जालनाजाफराबादमुख्याधिकारी जाफराबाद0000
359 जालनाजालनागटविकास अधिकारी जालना275220
360 जालनाजालनातहसिलदार जालना0000
361 जालनाजालनामुख्याधिकारी जालना0000
362 जालनापरतूरगटविकास अधिकारी परतूर595900
363 जालनापरतूरतहसिलदार परतूर0000
364 जालनापरतूरमुख्याधिकारी परतूर0000
365 जालनाबदनापूर गटविकास अधिकारी बदनापूर 323281
366 जालनाबदनापूर तहसिलदार बदनापूर 0000
367 जालनाबदनापूर मुख्याधिकारी बदनापूर 0000
368 जालनाभोकरदनगटविकास अधिकारी भोकरदन303270
369 जालनाभोकरदनतहसिलदार भोकरदन0000
370 जालनाभोकरदनमुख्याधिकारी भोकरदन0000
371 जालनामंथागटविकास अधिकारी मंथा2200
372 जालनामंथातहसिलदार मंथा0000
373 जालनामंथामुख्याधिकारी मंथा0000
374 ठाणेअंबरनाथगटविकास अधिकारी अंबरनाथ282440
375 ठाणेअंबरनाथतहसिलदार अंबरनाथ0000
376 ठाणेअंबरनाथमुख्याधिकारी अंबरनाथ0000
377 ठाणेउल्हासनगरतहसिलदार उल्हासनगर0000
378 ठाणेउल्हासनगरमुख्याधिकारी उल्हासनगर0000
379 ठाणेकल्याणगटविकास अधिकारी कल्याण383800
380 ठाणेकल्याणतहसिलदार कल्याण0000
381 ठाणेकल्याणमुख्याधिकारी कल्याण0000
382 ठाणेठाणेतहसिलदार ठाणे0000
383 ठाणेठाणेमुख्याधिकारी ठाणे0000
384 ठाणेबदलापूरमुख्याधिकारी बदलापूर0000
385 ठाणेभिवंडीगटविकास अधिकारी भिवंडी3828100
386 ठाणेभिवंडीतहसिलदार भिवंडी0000
387 ठाणेभिवंडीमुख्याधिकारी भिवंडी0000
388 ठाणेमुरबाडगटविकास अधिकारी मुरबाड3300
389 ठाणेमुरबाडतहसिलदार मुरबाड0000
390 ठाणेमुरबाडमुख्याधिकारी मुरबाड0000
391 ठाणेशाहपूर (सा)गटविकास अधिकारी शाहपूर (सा)746950
392 ठाणेशाहपूर (सा)तहसिलदार शाहपूर (सा)0000
393 ठाणेशाहपूर (सा)मुख्याधिकारी शाहपूर (सा)0000
394 धुळेधुळेगटविकास अधिकारी धुळे166100
395 धुळेधुळेतहसिलदार धुळे1100
396 धुळेधुळेमुख्याधिकारी धुळे0000
397 धुळेशिंदखेडागटविकास अधिकारी शिंदखेडा7756210
398 धुळेशिंदखेडातहसिलदार शिंदखेडा0000
399 धुळेशिंदखेडामुख्याधिकारी शिंदखेडा0000
400 धुळेशिरपूरगटविकास अधिकारी शिरपूर121110
401 धुळेशिरपूरतहसिलदार शिरपूर1010
402 धुळेशिरपूरमुख्याधिकारी शिरपूर0000
403 धुळेसाक्रीगटविकास अधिकारी साक्री4417270
404 धुळेसाक्रीतहसिलदार साक्री2200
405 धुळेसाक्रीमुख्याधिकारी साक्री0000
406 नंदूरबारअक्कलकुवा (सा)गटविकास अधिकारी अक्कलकुवा (सा)0000
407 नंदूरबारअक्कलकुवा (सा)तहसिलदार अक्कलकुवा (सा)0000
408 नंदूरबारअक्कलकुवा (सा)मुख्याधिकारी अक्कलकुवा (सा)0000
409 नंदूरबारअकरानी (सा)गटविकास अधिकारी अकरानी (सा)2200
410 नंदूरबारअकरानी (सा)तहसिलदार अकरानी (सा)0000
411 नंदूरबारअकरानी (सा)मुख्याधिकारी अकरानी (सा)0000
412 नंदूरबारअकरानी (सा)मुख्याधिकारी धडगाव0000
413 नंदूरबारतळोदा (सा)गटविकास अधिकारी तळोदा (सा)3300
414 नंदूरबारतळोदा (सा)तहसिलदार तळोदा (सा)2020
415 नंदूरबारतळोदा (सा)मुख्याधिकारी तळोदा (सा)0000
416 नंदूरबारनंदुरबारगटविकास अधिकारी नंदुरबार0000
417 नंदूरबारनंदुरबारतहसिलदार नंदुरबार0000
418 नंदूरबारनंदुरबारमुख्याधिकारी नंदुरबार0000
419 नंदूरबारनवापूर (सा)गटविकास अधिकारी नवापूर (सा)1100
420 नंदूरबारनवापूर (सा)तहसिलदार नवापूर (सा)3300
421 नंदूरबारनवापूर (सा)मुख्याधिकारी नवापूर (सा)4220
422 नंदूरबारशहादागटविकास अधिकारी शहादा1010
423 नंदूरबारशहादातहसिलदार शहादा1100
424 नंदूरबारशहादामुख्याधिकारी शहादा0000
425 नागपूरउमरेडगटविकास अधिकारी उमरेड0000
426 नागपूरउमरेडतहसिलदार उमरेड0000
427 नागपूरउमरेडमुख्याधिकारी उमरेड3120
428 नागपूरकॅटोलगटविकास अधिकारी कॅटोल5410
429 नागपूरकॅटोलतहसिलदार कॅटोल0000
430 नागपूरकॅटोलमुख्याधिकारी कॅटोल0000
431 नागपूरकळमेश्वरगटविकास अधिकारी कळमेश्वर2110
432 नागपूरकळमेश्वरतहसिलदार कळमेश्वर0000
433 नागपूरकळमेश्वरमुख्याधिकारी कळमेश्वर2200
434 नागपूरकुहीगटविकास अधिकारी कुही3210
435 नागपूरकुहीतहसिलदार कुही0000
436 नागपूरकुहीमुख्याधिकारी कुही0000
437 नागपूरकामठीगटविकास अधिकारी कामठी7160
438 नागपूरकामठीतहसिलदार कामठी0000
439 नागपूरकामठीमुख्याधिकारी कामठी1100
440 नागपूरनरखेडगटविकास अधिकारी नरखेड7160
441 नागपूरनरखेडतहसिलदार नरखेड0000
442 नागपूरनरखेडमुख्याधिकारी नरखेड0000
443 नागपूरनागपूर ग्रामीणगटविकास अधिकारी नागपूर ग्रामीण3030
444 नागपूरनागपूर ग्रामीणतहसिलदार नागपूर ग्रामीण0000
445 नागपूरनागपूर ग्रामीणमुख्याधिकारी नागपूर ग्रामीण1100
446 नागपूरपार्सेओनीगटविकास अधिकारी पार्सेओनी1100
447 नागपूरपार्सेओनीतहसिलदार पार्सेओनी0000
448 नागपूरपार्सेओनीमुख्याधिकारी पार्सेओनी0000
449 नागपूरभिवापूरगटविकास अधिकारी भिवापूर8521
450 नागपूरभिवापूरतहसिलदार भिवापूर0000
451 नागपूरभिवापूरमुख्याधिकारी भिवापूर0000
452 नागपूरमौडागटविकास अधिकारी मौडा11830
453 नागपूरमौडातहसिलदार मौडा0000
454 नागपूरमौडामुख्याधिकारी मौडा0000
455 नागपूररामटेकगटविकास अधिकारी रामटेक190712
456 नागपूररामटेकतहसिलदार रामटेक0000
457 नागपूररामटेकमुख्याधिकारी रामटेक0000
458 नागपूरसॉनरगटविकास अधिकारी सॉनर2200
459 नागपूरसॉनरतहसिलदार सॉनर0000
460 नागपूरसॉनरमुख्याधिकारी सॉनर0000
461 नागपूरहिंगणागटविकास अधिकारी हिंगणा6150
462 नागपूरहिंगणातहसिलदार हिंगणा0000
463 नागपूरहिंगणामुख्याधिकारी हिंगणा4400
464 नांदेडअर्धापुरगटविकास अधिकारी अर्धापुर0000
465 नांदेडअर्धापुरतहसिलदार अर्धापुर0000
466 नांदेडअर्धापुरमुख्याधिकारी अर्धापुर0000
467 नांदेडउमरीगटविकास अधिकारी उमरी4130
468 नांदेडउमरीतहसिलदार उमरी1100
469 नांदेडउमरीमुख्याधिकारी उमरी0000
470 नांदेडकंधारगटविकास अधिकारी कंधार9540
471 नांदेडकंधारतहसिलदार कंधार0000
472 नांदेडकंधारमुख्याधिकारी कंधार0000
473 नांदेडकिनवटगटविकास अधिकारी किनवट0000
474 नांदेडकिनवटतहसिलदार किनवट0000
475 नांदेडकिनवटमुख्याधिकारी किनवट0000
476 नांदेडडीग्लूरगटविकास अधिकारी डीग्लूर0000
477 नांदेडडीग्लूरतहसिलदार डीग्लूर0000
478 नांदेडडीग्लूरमुख्याधिकारी डीग्लूर4400
479 नांदेडधर्मबादगटविकास अधिकारी धर्मबाद2020
480 नांदेडधर्मबादतहसिलदार धर्मबाद0000
481 नांदेडधर्मबादमुख्याधिकारी धर्मबाद0000
482 नांदेडनांदेडगटविकास अधिकारी नांदेड0000
483 नांदेडनांदेडतहसिलदार नांदेड2200
484 नांदेडनांदेडमुख्याधिकारी नांदेड0000
485 नांदेडनायगाव (के.)गटविकास अधिकारी नायगाव (के.)9810
486 नांदेडनायगाव (के.)तहसिलदार नायगाव (के.)3300
487 नांदेडनायगाव (के.)मुख्याधिकारी नायगाव (के.)0000
488 नांदेडबिलोलीगटविकास अधिकारी बिलोली2200
489 नांदेडबिलोलीतहसिलदार बिलोली0000
490 नांदेडबिलोलीमुख्याधिकारी बिलोली0000
491 नांदेडभोकरगटविकास अधिकारी भोकर0000
492 नांदेडभोकरतहसिलदार भोकर0000
493 नांदेडभोकरमुख्याधिकारी भोकर0000
494 नांदेडमुखेडगटविकास अधिकारी मुखेड0000
495 नांदेडमुखेडतहसिलदार मुखेड0000
496 नांदेडमुखेडमुख्याधिकारी मुखेड4400
497 नांदेडमुदखेडगटविकास अधिकारी मुदखेड0000
498 नांदेडमुदखेडतहसिलदार मुदखेड0000
499 नांदेडमुदखेडमुख्याधिकारी मुदखेड0000
500 नांदेडमाहूरगटविकास अधिकारी माहूर151140
501 नांदेडमाहूरतहसिलदार माहूर0000
502 नांदेडमाहूरमुख्याधिकारी माहूर0000
503 नांदेडलोहागटविकास अधिकारी लोहा3210
504 नांदेडलोहातहसिलदार लोहा1100
505 नांदेडलोहामुख्याधिकारी लोहा0000
506 नांदेडहदगावगटविकास अधिकारी हदगाव0000
507 नांदेडहदगावतहसिलदार हदगाव131300
508 नांदेडहदगावमुख्याधिकारी हदगाव0000
509 नांदेडहिमायतनगरगटविकास अधिकारी हिमायतनगर0000
510 नांदेडहिमायतनगरतहसिलदार हिमायतनगर0000
511 नांदेडहिमायतनगरमुख्याधिकारी हिमायतनगर0000
512 नाशिकइगतपुरीगटविकास अधिकारी इगतपुरी10513920
513 नाशिकइगतपुरीतहसिलदार इगतपुरी3300
514 नाशिकइगतपुरीमुख्याधिकारी इगतपुरी0000
515 नाशिककळवण (सा)गटविकास अधिकारी कळवण (सा)312470
516 नाशिककळवण (सा)तहसिलदार कळवण (सा)7700
517 नाशिककळवण (सा)मुख्याधिकारी कळवण (सा)0000
518 नाशिकचांदवडगटविकास अधिकारी चांदवड270205650
519 नाशिकचांदवडतहसिलदार चांदवड7700
520 नाशिकचांदवडमुख्याधिकारी चांदवड0000
521 नाशिकत्रंबकेश्वर (सा)गटविकास अधिकारी त्रंबकेश्वर (सा)11555600
522 नाशिकत्रंबकेश्वर (सा)तहसिलदार त्रंबकेश्वर (सा)0000
523 नाशिकत्रंबकेश्वर (सा)मुख्याधिकारी त्रंबकेश्वर (सा)1100
524 नाशिकदेवळागटविकास अधिकारी देवळा4124170
525 नाशिकदेवळातहसिलदार देवळा7700
526 नाशिकदेवळामुख्याधिकारी देवळा5500
527 नाशिकदिंडोरीगटविकास अधिकारी दिंडोरी6423410
528 नाशिकदिंडोरीतहसिलदार दिंडोरी1100
529 नाशिकदिंडोरीमुख्याधिकारी दिंडोरी0000
530 नाशिकनांदगावगटविकास अधिकारी नांदगाव5827310
531 नाशिकनांदगावतहसिलदार नांदगाव7700
532 नाशिकनांदगावमुख्याधिकारी नांदगाव1100
533 नाशिकनांदगावमुख्याधिकारी मनमाड2110
534 नाशिकनाशिकगटविकास अधिकारी नाशिक253207460
535 नाशिकनाशिकतहसिलदार नाशिक2020
536 नाशिकनाशिकमुख्याधिकारी नाशिक0000
537 नाशिकनाशिकमुख्याधिकारी भगूर4400
538 नाशिकनिफाडगटविकास अधिकारी निफाड8047330
539 नाशिकनिफाडतहसिलदार निफाड0000
540 नाशिकनिफाडमुख्याधिकारी ओझर0000
541 नाशिकनिफाडमुख्याधिकारी निफाड3300
542 नाशिकपेठ (सा)गटविकास अधिकारी पेठ (सा)11774430
543 नाशिकपेठ (सा)तहसिलदार पेठ (सा)0000
544 नाशिकपेठ (सा)मुख्याधिकारी पेठ (सा)5500
545 नाशिकबागलाणगटविकास अधिकारी बागलाण12139820
546 नाशिकबागलाणतहसिलदार बागलाण8710
547 नाशिकबागलाणमुख्याधिकारी बागलाण2200
548 नाशिकमालेगावगटविकास अधिकारी मालेगाव9533620
549 नाशिकमालेगावतहसिलदार मालेगाव8800
550 नाशिकमालेगावमुख्याधिकारी मालेगाव0000
551 नाशिकयेवलागटविकास अधिकारी येवला7436380
552 नाशिकयेवलातहसिलदार येवला2020
553 नाशिकयेवलामुख्याधिकारी येवला9900
554 नाशिकसुरगाना (सा)गटविकास अधिकारी सुरगाना (सा)8018620
555 नाशिकसुरगाना (सा)तहसिलदार सुरगाना (सा)7700
556 नाशिकसुरगाना (सा)मुख्याधिकारी सुरगाना (सा)6600
557 नाशिकसिन्नरगटविकास अधिकारी सिन्नर11124870
558 नाशिकसिन्नरतहसिलदार सिन्नर0000
559 नाशिकसिन्नरमुख्याधिकारी सिन्नर0000
560 पुणेआंबेगावगटविकास अधिकारी आंबेगाव3120
561 पुणेआंबेगावतहसिलदार आंबेगाव0000
562 पुणेआंबेगावमुख्याधिकारी आंबेगाव0000
563 पुणेइंदापूरगटविकास अधिकारी इंदापूर9360
564 पुणेइंदापूरतहसिलदार इंदापूर0000
565 पुणेइंदापूरमुख्याधिकारी इंदापूर4400
566 पुणेखेडगटविकास अधिकारी खेड2200
567 पुणेखेडतहसिलदार खेड0000
568 पुणेखेडमुख्याधिकारी खेड9900
569 पुणेजुन्नरगटविकास अधिकारी जुन्नर181350
570 पुणेजुन्नरतहसिलदार जुन्नर0000
571 पुणेजुन्नरमुख्याधिकारी जुन्नर0000
572 पुणेदौंडगटविकास अधिकारी दौंड2110
573 पुणेदौंडतहसिलदार दौंड0000
574 पुणेदौंडमुख्याधिकारी दौंड0000
575 पुणेपुरंदरगटविकास अधिकारी पुरंदर0000
576 पुणेपुरंदरतहसिलदार पुरंदर0000
577 पुणेपुरंदरमुख्याधिकारी पुरंदर0000
578 पुणेबारामतीगटविकास अधिकारी बारामती8350
579 पुणेबारामतीतहसिलदार बारामती1100
580 पुणेबारामतीमुख्याधिकारी बारामती0000
581 पुणेभोरगटविकास अधिकारी भोर5500
582 पुणेभोरतहसिलदार भोर0000
583 पुणेभोरमुख्याधिकारी भोर1100
584 पुणेमुळशीगटविकास अधिकारी मुळशी0000
585 पुणेमुळशीतहसिलदार मुळशी0000
586 पुणेमुळशीमुख्याधिकारी मुळशी0000
587 पुणेमावळगटविकास अधिकारी मावळ1010
588 पुणेमावळतहसिलदार मावळ0000
589 पुणेमावळमुख्याधिकारी मावळ0000
590 पुणेवेल्हागटविकास अधिकारी वेल्हा0000
591 पुणेवेल्हातहसिलदार वेल्हा0000
592 पुणेवेल्हामुख्याधिकारी वेल्हा0000
593 पुणेशिरूरगटविकास अधिकारी शिरूर1100
594 पुणेशिरूरतहसिलदार शिरूर0000
595 पुणेशिरूरमुख्याधिकारी शिरूर0000
596 पुणेहवेलीगटविकास अधिकारी हवेली2020
597 पुणेहवेलीतहसिलदार हवेली0000
598 पुणेहवेलीमुख्याधिकारी हवेली0000
599 परभणीगंगाखेडगटविकास अधिकारी गंगाखेड0000
600 परभणीगंगाखेडतहसिलदार गंगाखेड0000
601 परभणीगंगाखेडमुख्याधिकारी गंगाखेड1100
602 परभणीजिंतूरगटविकास अधिकारी जिंतूर212010
603 परभणीजिंतूरतहसिलदार जिंतूर0000
604 परभणीजिंतूरमुख्याधिकारी जिंतूर0000
605 परभणीपठारीगटविकास अधिकारी पठारी0000
606 परभणीपठारीतहसिलदार पठारी0000
607 परभणीपठारीमुख्याधिकारी पठारी219012
608 परभणीपूर्णागटविकास अधिकारी पूर्णा1100
609 परभणीपूर्णातहसिलदार पूर्णा0000
610 परभणीपूर्णामुख्याधिकारी पूर्णा0000
611 परभणीपरभणीगटविकास अधिकारी परभणी9900
612 परभणीपरभणीतहसिलदार परभणी0000
613 परभणीपरभणीमुख्याधिकारी परभणी0000
614 परभणीपालमगटविकास अधिकारी पालम3300
615 परभणीपालमतहसिलदार पालम0000
616 परभणीपालममुख्याधिकारी पालम1100
617 परभणीमानवतगटविकास अधिकारी मानवत101000
618 परभणीमानवततहसिलदार मानवत0000
619 परभणीमानवतमुख्याधिकारी मानवत0000
620 परभणीसेलूगटविकास अधिकारी सेलू4220
621 परभणीसेलूतहसिलदार सेलू0000
622 परभणीसेलूमुख्याधिकारी सेलू0000
623 परभणीसोनपेठगटविकास अधिकारी सोनपेठ1100
624 परभणीसोनपेठतहसिलदार सोनपेठ0000
625 परभणीसोनपेठमुख्याधिकारी सोनपेठ0000
626 पालघरजवाहर (सा)गटविकास अधिकारी जवाहर (सा)121200
627 पालघरजवाहर (सा)तहसिलदार जवाहर (सा)0000
628 पालघरजवाहर (सा)मुख्याधिकारी जवाहर (सा)0000
629 पालघरडहाणू (सा)गटविकास अधिकारी डहाणू (सा)0000
630 पालघरडहाणू (सा)तहसिलदार डहाणू (सा)0000
631 पालघरडहाणू (सा)मुख्याधिकारी डहाणू (सा)0000
632 पालघरतलासरी (सा)गटविकास अधिकारी तलासरी (सा)5500
633 पालघरतलासरी (सा)तहसिलदार तलासरी (सा)5500
634 पालघरतलासरी (सा)मुख्याधिकारी तलासरी (सा)0000
635 पालघरपालघरगटविकास अधिकारी पालघर259160
636 पालघरपालघरतहसिलदार पालघर0000
637 पालघरपालघरमुख्याधिकारी पालघर0000
638 पालघरमोखाडा (सा)गटविकास अधिकारी मोखाडा (सा)0000
639 पालघरमोखाडा (सा)तहसिलदार मोखाडा (सा)0000
640 पालघरमोखाडा (सा)मुख्याधिकारी मोखाडा (सा)0000
641 पालघरवसईगटविकास अधिकारी वसई131300
642 पालघरवसईतहसिलदार वसई0000
643 पालघरवसईमुख्याधिकारी वसई0000
644 पालघरवाडा (सा)गटविकास अधिकारी वाडा (सा)10280
645 पालघरवाडा (सा)तहसिलदार वाडा (सा)0000
646 पालघरवाडा (सा)मुख्याधिकारी वाडा (सा)0000
647 पालघरविक्रमगड (सा)गटविकास अधिकारी विक्रमगड (सा)1010
648 पालघरविक्रमगड (सा)तहसिलदार विक्रमगड (सा)0000
649 पालघरविक्रमगड (सा)मुख्याधिकारी विक्रमगड (सा)0000
650 बुलढाणाखामगावगटविकास अधिकारी खामगाव0000
651 बुलढाणाखामगावतहसिलदार खामगाव0000
652 बुलढाणाखामगावमुख्याधिकारी खामगाव1010
653 बुलढाणाचिखलीगटविकास अधिकारी चिखली0000
654 बुलढाणाचिखलीतहसिलदार चिखली0000
655 बुलढाणाचिखलीमुख्याधिकारी चिखली0000
656 बुलढाणाजळगाव जामोदगटविकास अधिकारी जळगाव जामोद1010
657 बुलढाणाजळगाव जामोदतहसिलदार जळगाव जामोद0000
658 बुलढाणाजळगाव जामोदमुख्याधिकारी जळगाव जामोद0000
659 बुलढाणादेऊळगाव राजागटविकास अधिकारी देऊळगाव राजा0000
660 बुलढाणादेऊळगाव राजातहसिलदार देऊळगाव राजा0000
661 बुलढाणादेऊळगाव राजामुख्याधिकारी देऊळगाव राजा0000
662 बुलढाणानंदुरागटविकास अधिकारी नंदुरा0000
663 बुलढाणानंदुरातहसिलदार नंदुरा0000
664 बुलढाणानंदुरामुख्याधिकारी नंदुरा0000
665 बुलढाणाबुलडाणागटविकास अधिकारी बुलडाणा0000
666 बुलढाणाबुलडाणातहसिलदार बुलडाणा0000
667 बुलढाणाबुलडाणामुख्याधिकारी बुलडाणा0000
668 बुलढाणामलकापूरगटविकास अधिकारी मलकापूर0000
669 बुलढाणामलकापूरतहसिलदार मलकापूर0000
670 बुलढाणामलकापूरमुख्याधिकारी मलकापूर0000
671 बुलढाणामेहकरगटविकास अधिकारी मेहकर0000
672 बुलढाणामेहकरतहसिलदार मेहकर1010
673 बुलढाणामेहकरमुख्याधिकारी मेहकर1100
674 बुलढाणामोताळागटविकास अधिकारी मोताळा0000
675 बुलढाणामोताळातहसिलदार मोताळा1100
676 बुलढाणामोताळामुख्याधिकारी मोताळा0000
677 बुलढाणालोणारगटविकास अधिकारी लोणार1010
678 बुलढाणालोणारतहसिलदार लोणार0000
679 बुलढाणालोणारमुख्याधिकारी लोणार0000
680 बुलढाणाशेगावगटविकास अधिकारी शेगाव0000
681 बुलढाणाशेगावतहसिलदार शेगाव0000
682 बुलढाणाशेगावमुख्याधिकारी शेगाव0000
683 बुलढाणासंग्रामपूरगटविकास अधिकारी संग्रामपूर1010
684 बुलढाणासंग्रामपूरतहसिलदार संग्रामपूर0000
685 बुलढाणासंग्रामपूरमुख्याधिकारी संग्रामपूर0000
686 बुलढाणासिंदखेडराजागटविकास अधिकारी सिंदखेडराजा0000
687 बुलढाणासिंदखेडराजातहसिलदार सिंदखेडराजा5410
688 बुलढाणासिंदखेडराजामुख्याधिकारी सिंदखेडराजा0000
689 बीडअंबाजोगाईगटविकास अधिकारी अंबाजोगाई1010
690 बीडअंबाजोगाईतहसिलदार अंबाजोगाई0000
691 बीडअंबाजोगाईमुख्याधिकारी अंबाजोगाई0000
692 बीडआष्टीगटविकास अधिकारी आष्टी0000
693 बीडआष्टीतहसिलदार आष्टी0000
694 बीडआष्टीमुख्याधिकारी आष्टी0000
695 बीडकैजगटविकास अधिकारी कैज0000
696 बीडकैजतहसिलदार कैज0000
697 बीडकैजमुख्याधिकारी कैज0000
698 बीडगेवराईगटविकास अधिकारी गेवराई0000
699 बीडगेवराईतहसिलदार गेवराई0000
700 बीडगेवराईमुख्याधिकारी गेवराई0000
701 बीडधारूरगटविकास अधिकारी धारूर0000
702 बीडधारूरतहसिलदार धारूर2200
703 बीडधारूरमुख्याधिकारी धारूर0000
704 बीडपरळीगटविकास अधिकारी परळी0000
705 बीडपरळीतहसिलदार परळी0000
706 बीडपरळीमुख्याधिकारी परळी0000
707 बीडपाटोदागटविकास अधिकारी पाटोदा0000
708 बीडपाटोदातहसिलदार पाटोदा0000
709 बीडपाटोदामुख्याधिकारी पाटोदा0000
710 बीडबीडगटविकास अधिकारी बीड0000
711 बीडबीडतहसिलदार बीड0000
712 बीडबीडमुख्याधिकारी बीड0000
713 बीडमाजलगावगटविकास अधिकारी माजलगाव0000
714 बीडमाजलगावतहसिलदार माजलगाव0000
715 बीडमाजलगावमुख्याधिकारी माजलगाव0000
716 बीडवडवणीगटविकास अधिकारी वडवणी0000
717 बीडवडवणीतहसिलदार वडवणी0000
718 बीडवडवणीमुख्याधिकारी वडवणी0000
719 बीडशिरूर (कासार)गटविकास अधिकारी शिरूर (कासार)0000
720 बीडशिरूर (कासार)तहसिलदार शिरूर (कासार)0000
721 बीडशिरूर (कासार)मुख्याधिकारी शिरूर (कासार)0000
722 भंडारातुमसरगटविकास अधिकारी तुमसर165110
723 भंडारातुमसरतहसिलदार तुमसर0000
724 भंडारातुमसरमुख्याधिकारी तुमसर0000
725 भंडारापाओनीगटविकास अधिकारी पाओनी161150
726 भंडारापाओनीतहसिलदार पाओनी4220
727 भंडारापाओनीमुख्याधिकारी पाओनी0000
728 भंडाराभंडारागटविकास अधिकारी भंडारा190190
729 भंडाराभंडारातहसिलदार भंडारा0000
730 भंडाराभंडारामुख्याधिकारी भंडारा0000
731 भंडारामोहाडीगटविकास अधिकारी मोहाडी150150
732 भंडारामोहाडीतहसिलदार मोहाडी0000
733 भंडारामोहाडीमुख्याधिकारी मोहाडी0000
734 भंडारालखनदूरगटविकास अधिकारी लखनदूर5140
735 भंडारालखनदूरतहसिलदार लखनदूर0000
736 भंडारालखनदूरमुख्याधिकारी लखनदूर0000
737 भंडारालाखनीगटविकास अधिकारी लाखनी225170
738 भंडारालाखनीतहसिलदार लाखनी1100
739 भंडारालाखनीमुख्याधिकारी लाखनी0000
740 भंडारासाकोलीगटविकास अधिकारी साकोली306240
741 भंडारासाकोलीतहसिलदार साकोली0000
742 भंडारासाकोलीमुख्याधिकारी साकोली0000
743 मुंबई उपनगर जिल्हाअंधेरीतहसिलदार अंधेरी2200
744 मुंबई उपनगर जिल्हाकुर्लातहसिलदार कुर्ला0000
745 मुंबई उपनगर जिल्हाबोरिवलीतहसिलदार बोरिवली0000
746 यवतमाळआर्णीगटविकास अधिकारी आर्णी4040
747 यवतमाळआर्णीतहसिलदार आर्णी0000
748 यवतमाळआर्णीमुख्याधिकारी आर्णी0000
749 यवतमाळउमरखेडगटविकास अधिकारी उमरखेड9270
750 यवतमाळउमरखेडतहसिलदार उमरखेड0000
751 यवतमाळउमरखेडमुख्याधिकारी उमरखेड4400
752 यवतमाळकेलापूरगटविकास अधिकारी केलापूर1100
753 यवतमाळकेलापूरतहसिलदार केलापूर0000
754 यवतमाळकेलापूरमुख्याधिकारी केलापूर4400
755 यवतमाळकळंबगटविकास अधिकारी कळंब0000
756 यवतमाळकळंबतहसिलदार कळंब6600
757 यवतमाळकळंबमुख्याधिकारी कळंब1100
758 यवतमाळघाटंजीगटविकास अधिकारी घाटंजी5050
759 यवतमाळघाटंजीतहसिलदार घाटंजी0000
760 यवतमाळघाटंजीमुख्याधिकारी घाटंजी1100
761 यवतमाळजरी-जमानीगटविकास अधिकारी जरी-जमानी0000
762 यवतमाळजरी-जमानीतहसिलदार जरी-जमानी0000
763 यवतमाळजरी-जमानीमुख्याधिकारी जरी-जमानी0000
764 यवतमाळडिग्रसगटविकास अधिकारी डिग्रस1010
765 यवतमाळडिग्रसतहसिलदार डिग्रस0000
766 यवतमाळडिग्रसमुख्याधिकारी डिग्रस0000
767 यवतमाळदारव्हागटविकास अधिकारी दारव्हा1100
768 यवतमाळदारव्हातहसिलदार दारव्हा4400
769 यवतमाळदारव्हामुख्याधिकारी दारव्हा5500
770 यवतमाळनेरगटविकास अधिकारी नेर5320
771 यवतमाळनेरतहसिलदार नेर1010
772 यवतमाळनेरमुख्याधिकारी नेर1100
773 यवतमाळपुसदगटविकास अधिकारी पुसद1010
774 यवतमाळपुसदतहसिलदार पुसद0000
775 यवतमाळपुसदमुख्याधिकारी पुसद1100
776 यवतमाळबहुलगावगटविकास अधिकारी बहुलगाव0000
777 यवतमाळबहुलगावतहसिलदार बहुलगाव0000
778 यवतमाळबहुलगावमुख्याधिकारी बहुलगाव0000
779 यवतमाळमहागावगटविकास अधिकारी महागाव0000
780 यवतमाळमहागावतहसिलदार महागाव1010
781 यवतमाळमहागावमुख्याधिकारी महागाव3300
782 यवतमाळमारेगावगटविकास अधिकारी मारेगाव0000
783 यवतमाळमारेगावतहसिलदार मारेगाव0000
784 यवतमाळमारेगावमुख्याधिकारी मारेगाव0000
785 यवतमाळयवतमाळगटविकास अधिकारी यवतमाळ4400
786 यवतमाळयवतमाळतहसिलदार यवतमाळ0000
787 यवतमाळयवतमाळमुख्याधिकारी यवतमाळ4400
788 यवतमाळराळेगावगटविकास अधिकारी राळेगाव3300
789 यवतमाळराळेगावतहसिलदार राळेगाव0000
790 यवतमाळराळेगावमुख्याधिकारी राळेगाव0000
791 यवतमाळवणीगटविकास अधिकारी वणी6060
792 यवतमाळवणीतहसिलदार वणी0000
793 यवतमाळवणीमुख्याधिकारी वणी0000
794 रत्नागिरीखेडगटविकास अधिकारी खेड11830
795 रत्नागिरीखेडतहसिलदार खेड0000
796 रत्नागिरीखेडमुख्याधिकारी खेड121200
797 रत्नागिरीगुहागरगटविकास अधिकारी गुहागर2200
798 रत्नागिरीगुहागरतहसिलदार गुहागर0000
799 रत्नागिरीगुहागरमुख्याधिकारी गुहागर0000
800 रत्नागिरीचिपळूणगटविकास अधिकारी चिपळूण1100
801 रत्नागिरीचिपळूणतहसिलदार चिपळूण0000
802 रत्नागिरीचिपळूणमुख्याधिकारी चिपळूण101000
803 रत्नागिरीदापोलीगटविकास अधिकारी दापोली0000
804 रत्नागिरीदापोलीतहसिलदार दापोली0000
805 रत्नागिरीदापोलीमुख्याधिकारी दापोली0000
806 रत्नागिरीमंडणगडगटविकास अधिकारी मंडणगड2110
807 रत्नागिरीमंडणगडतहसिलदार मंडणगड0000
808 रत्नागिरीमंडणगडमुख्याधिकारी मंडणगड0000
809 रत्नागिरीरत्नागिरीगटविकास अधिकारी रत्नागिरी292360
810 रत्नागिरीरत्नागिरीतहसिलदार रत्नागिरी2200
811 रत्नागिरीरत्नागिरीमुख्याधिकारी रत्नागिरी1100
812 रत्नागिरीराजापूरगटविकास अधिकारी राजापूर151050
813 रत्नागिरीराजापूरतहसिलदार राजापूर0000
814 रत्नागिरीराजापूरमुख्याधिकारी राजापूर2200
815 रत्नागिरीलांजागटविकास अधिकारी लांजा177100
816 रत्नागिरीलांजातहसिलदार लांजा1100
817 रत्नागिरीलांजामुख्याधिकारी लांजा0000
818 रत्नागिरीसंगमेश्वरगटविकास अधिकारी संगमेश्वर7610
819 रत्नागिरीसंगमेश्वरतहसिलदार संगमेश्वर1100
820 रत्नागिरीसंगमेश्वरमुख्याधिकारी संगमेश्वर0000
821 रायगडअलिबागगटविकास अधिकारी अलिबाग6600
822 रायगडअलिबागतहसिलदार अलिबाग0000
823 रायगडअलिबागमुख्याधिकारी अलिबाग0000
824 रायगडउरणगटविकास अधिकारी उरण3210
825 रायगडउरणतहसिलदार उरण0000
826 रायगडउरणमुख्याधिकारी उरण1100
827 रायगडकर्जतगटविकास अधिकारी कर्जत1100
828 रायगडकर्जततहसिलदार कर्जत0000
829 रायगडकर्जतमुख्याधिकारी कर्जत3300
830 रायगडकर्जतमुख्याधिकारी माथेरान0000
831 रायगडखालापूरगटविकास अधिकारी खालापूर111010
832 रायगडखालापूरतहसिलदार खालापूर0000
833 रायगडखालापूरमुख्याधिकारी खालापूर0000
834 रायगडटाळागटविकास अधिकारी टाळा3300
835 रायगडटाळातहसिलदार टाळा0000
836 रायगडटाळामुख्याधिकारी टाळा0000
837 रायगडपेनगटविकास अधिकारी पेन121200
838 रायगडपेनतहसिलदार पेन0000
839 रायगडपेनमुख्याधिकारी पेन0000
840 रायगडपनवेलगटविकास अधिकारी पनवेल6600
841 रायगडपनवेलतहसिलदार पनवेल0000
842 रायगडपनवेलमुख्याधिकारी पनवेल0000
843 रायगडपोलादपूरगटविकास अधिकारी पोलादपूर0000
844 रायगडपोलादपूरतहसिलदार पोलादपूर1010
845 रायगडपोलादपूरमुख्याधिकारी पोलादपूर0000
846 रायगडमुरुडगटविकास अधिकारी मुरुड0000
847 रायगडमुरुडतहसिलदार मुरुड0000
848 रायगडमुरुडमुख्याधिकारी मुरुड0000
849 रायगडम्हसळागटविकास अधिकारी म्हसळा1100
850 रायगडम्हसळातहसिलदार म्हसळा1010
851 रायगडम्हसळामुख्याधिकारी म्हसळा0000
852 रायगडमहाडगटविकास अधिकारी महाड222020
853 रायगडमहाडतहसिलदार महाड0000
854 रायगडमहाडमुख्याधिकारी महाड0000
855 रायगडमाणगावगटविकास अधिकारी माणगाव131030
856 रायगडमाणगावतहसिलदार माणगाव0000
857 रायगडमाणगावमुख्याधिकारी माणगाव0000
858 रायगडरोहागटविकास अधिकारी रोहा0000
859 रायगडरोहातहसिलदार रोहा0000
860 रायगडरोहामुख्याधिकारी रोहा0000
861 रायगडश्रीवर्धनगटविकास अधिकारी श्रीवर्धन8800
862 रायगडश्रीवर्धनतहसिलदार श्रीवर्धन3120
863 रायगडश्रीवर्धनमुख्याधिकारी श्रीवर्धन0000
864 रायगडसुधागडगटविकास अधिकारी सुधागड141400
865 रायगडसुधागडतहसिलदार सुधागड0000
866 रायगडसुधागडमुख्याधिकारी पाली0000
867 रायगडसुधागडमुख्याधिकारी सुधागड0000
868 लातूरअहमदपूरगटविकास अधिकारी अहमदपूर111100
869 लातूरअहमदपूरतहसिलदार अहमदपूर0000
870 लातूरअहमदपूरमुख्याधिकारी अहमदपूर0000
871 लातूरउदगीरगटविकास अधिकारी उदगीर6600
872 लातूरउदगीरतहसिलदार उदगीर0000
873 लातूरउदगीरमुख्याधिकारी उदगीर1100
874 लातूरऔसागटविकास अधिकारी औसा1100
875 लातूरऔसातहसिलदार औसा1100
876 लातूरऔसामुख्याधिकारी औसा7700
877 लातूरचाकूरगटविकास अधिकारी चाकूर2200
878 लातूरचाकूरतहसिलदार चाकूर2200
879 लातूरचाकूरमुख्याधिकारी चाकूर0000
880 लातूरजळकोटगटविकास अधिकारी जळकोट3300
881 लातूरजळकोटतहसिलदार जळकोट0000
882 लातूरजळकोटमुख्याधिकारी जळकोट3300
883 लातूरदेवणीगटविकास अधिकारी देवणी7700
884 लातूरदेवणीतहसिलदार देवणी1010
885 लातूरदेवणीमुख्याधिकारी देवणी111100
886 लातूरनिलंगागटविकास अधिकारी निलंगा212100
887 लातूरनिलंगातहसिलदार निलंगा1100
888 लातूरनिलंगामुख्याधिकारी निलंगा0000
889 लातूररेणापूरगटविकास अधिकारी रेणापूर121200
890 लातूररेणापूरतहसिलदार रेणापूर0000
891 लातूररेणापूरमुख्याधिकारी रेणापूर2200
892 लातूरलातूरगटविकास अधिकारी लातूर4400
893 लातूरलातूरतहसिलदार लातूर0000
894 लातूरलातूरमुख्याधिकारी लातूर0000
895 लातूरशिरूर (अनंतपाल)गटविकास अधिकारी शिरूर (अनंतपाल)11920
896 लातूरशिरूर (अनंतपाल)तहसिलदार शिरूर (अनंतपाल)0000
897 लातूरशिरूर (अनंतपाल)मुख्याधिकारी शिरूर (अनंतपाल)0000
898 वर्धाआर्वीगटविकास अधिकारी आर्वी0000
899 वर्धाआर्वीतहसिलदार आर्वी0000
900 वर्धाआर्वीमुख्याधिकारी आर्वी0000
901 वर्धाआष्टीगटविकास अधिकारी आष्टी0000
902 वर्धाआष्टीतहसिलदार आष्टी0000
903 वर्धाआष्टीमुख्याधिकारी आष्टी0000
904 वर्धाकारंजागटविकास अधिकारी कारंजा9900
905 वर्धाकारंजातहसिलदार कारंजा0000
906 वर्धाकारंजामुख्याधिकारी कारंजा2200
907 वर्धादेवळीगटविकास अधिकारी देवळी0000
908 वर्धादेवळीतहसिलदार देवळी0000
909 वर्धादेवळीमुख्याधिकारी देवळी0000
910 वर्धावर्धागटविकास अधिकारी वर्धा5500
911 वर्धावर्धातहसिलदार वर्धा0000
912 वर्धावर्धामुख्याधिकारी वर्धा0000
913 वर्धासमुद्रपूरगटविकास अधिकारी समुद्रपूर9900
914 वर्धासमुद्रपूरतहसिलदार समुद्रपूर1100
915 वर्धासमुद्रपूरमुख्याधिकारी समुद्रपूर1100
916 वर्धासेलूगटविकास अधिकारी सेलू0000
917 वर्धासेलूतहसिलदार सेलू0000
918 वर्धासेलूमुख्याधिकारी सेलू0000
919 वर्धाहिंगणघाटगटविकास अधिकारी हिंगणघाट2200
920 वर्धाहिंगणघाटतहसिलदार हिंगणघाट0000
921 वर्धाहिंगणघाटमुख्याधिकारी हिंगणघाट2200
922 वाशिमकारंजागटविकास अधिकारी कारंजा8260
923 वाशिमकारंजातहसिलदार कारंजा0000
924 वाशिमकारंजामुख्याधिकारी कारंजा0000
925 वाशिममंगरुळपीरगटविकास अधिकारी मंगरुळपीर0000
926 वाशिममंगरुळपीरतहसिलदार मंगरुळपीर0000
927 वाशिममंगरुळपीरमुख्याधिकारी मंगरुळपीर0000
928 वाशिममनोरागटविकास अधिकारी मनोरा15690
929 वाशिम