जिल्हाधिकारी कार्यालय
अं.न.जिल्हाधिकारी कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला4400
2 अमरावती4400
3 अहमदनगर15515500
4 उस्मानाबाद1100
5 औरंगाबाद0000
6 कोल्हापूर15315300
7 गडचिरोली241231100
8 गोंदिया171610
9 चंद्रपूर2200
10 जळगांव1100
11 जालना0000
12 ठाणे0000
13 धुळे585350
14 नंदूरबार656500
15 नागपूर27327120
16 नांदेड3300
17 नाशिक666510
18 पुणे0000
19 परभणी2200
20 पालघर8710
21 बुलढाणा747220
22 बीड0000
23 भंडारा1100
24 मुंबई उपनगर जिल्हा4400
25 मुंबई शहर141400
26 यवतमाळ61661510
27 रत्नागिरी111100
28 रायगड151500
29 लातूर141400
30 वर्धा686530
31 वाशिम202000
32 सांगली0000
33 सातारा464600
34 सिंधुदुर्ग3300
35 सोलापूर423480
36 हिंगोली0000
 एकूण19811947340
जिल्हा परिषद कार्यालय
अं.न.जिल्हा परिषद कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला525200
2 अमरावती5410
3 अहमदनगर17817350
4 उस्मानाबाद413920
5 औरंगाबाद292450
6 कोल्हापूर484800
7 गडचिरोली454500
8 गोंदिया15815440
9 चंद्रपूर22922810
10 जळगांव605820
11 जालना343400
12 ठाणे478438400
13 धुळे5053971080
14 नंदूरबार434120
15 नागपूर1559143211710
16 नांदेड333300
17 नाशिक545400
18 पुणे20720331
19 परभणी171700
20 पालघर292900
21 बुलढाणा222200
22 बीड737300
23 भंडारा191630
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ95294930
27 रत्नागिरी25522500493
28 रायगड10210020
29 लातूर605901
30 वर्धा26025190
31 वाशिम454320
32 सांगली6600
33 सातारा770734306
34 सिंधुदुर्ग20620420
35 सोलापूर36035640
36 हिंगोली342331110
 एकूण9573914740521
महानगरपालिका कार्यालय
अं.न.महानगरपालिका कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला111100
2 अमरावती15415400
3 अहमदनगर696630
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद939300
6 कोल्हापूर464510
7 गडचिरोली0000
8 गोंदिया0000
9 चंद्रपूर141310
10 जळगांव131300
11 जालना0000
12 ठाणे57746410310
13 धुळे111010
14 नंदूरबार0000
15 नागपूर373700
16 नांदेड5500
17 नाशिक16316210
18 पुणे22922900
19 परभणी141400
20 पालघर0000
21 बुलढाणा0000
22 बीड0000
23 भंडारा0000
24 मुंबई उपनगर जिल्हा10810800
25 मुंबई शहर858500
26 यवतमाळ0000
27 रत्नागिरी0000
28 रायगड202000
29 लातूर13813800
30 वर्धा0000
31 वाशिम0000
32 सांगली393900
33 सातारा0000
34 सिंधुदुर्ग0000
35 सोलापूर212100
36 हिंगोली0000
 एकूण1847172711010
पोलीस अधिक्षक कार्यालय
अं.न.पोलीस अधिक्षक कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला8800
2 अमरावती3511024
3 अहमदनगर201128271
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद0000
6 कोल्हापूर0000
7 गडचिरोली756555
8 गोंदिया0000
9 चंद्रपूर262600
10 जळगांव7610
11 जालना6600
12 ठाणे434210
13 धुळे0000
14 नंदूरबार0000
15 नागपूर535120
16 नांदेड0000
17 नाशिक1001
18 पुणे222200
19 परभणी0000
20 पालघर12606
21 बुलढाणा0000
22 बीड202000
23 भंडारा757140
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ6600
27 रत्नागिरी322606
28 रायगड160016
29 लातूर0000
30 वर्धा404000
31 वाशिम919100
32 सांगली0000
33 सातारा2002
34 सिंधुदुर्ग3003
35 सोलापूर191603
36 हिंगोली4400
 एकूण79764515137
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
जिल्हा कार्यालय उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.जिल्हाधिकारी कार्यालय एकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला4400
2 अमरावती4400
3 अहमदनगर15515500
4 उस्मानाबाद1100
5 औरंगाबाद0000
6 कोल्हापूर15315300
7 गडचिरोली241231100
8 गोंदिया171610
9 चंद्रपूर2200
10 जळगांव1100
11 जालना0000
12 ठाणे0000
13 धुळे585350
14 नंदूरबार656500
15 नागपूर27327120
16 नांदेड3300
17 नाशिक666510
18 पुणे0000
19 परभणी2200
20 पालघर8710
21 बुलढाणा747220
22 बीड0000
23 भंडारा1100
24 मुंबई उपनगर जिल्हा4400
25 मुंबई शहर141400
26 यवतमाळ61661510
27 रत्नागिरी111100
28 रायगड151500
29 लातूर141400
30 वर्धा686530
31 वाशिम202000
32 सांगली0000
33 सातारा464600
34 सिंधुदुर्ग3300
35 सोलापूर423480
36 हिंगोली0000
 एकूण19811947340
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
जिल्हा कार्यालय उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.जिल्हा परिषद कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला525200
2 अमरावती5410
3 अहमदनगर17817350
4 उस्मानाबाद413920
5 औरंगाबाद292450
6 कोल्हापूर484800
7 गडचिरोली454500
8 गोंदिया15815440
9 चंद्रपूर22922810
10 जळगांव605820
11 जालना343400
12 ठाणे478438400
13 धुळे5053971080
14 नंदूरबार434120
15 नागपूर1559143211710
16 नांदेड333300
17 नाशिक545400
18 पुणे20720331
19 परभणी171700
20 पालघर292900
21 बुलढाणा222200
22 बीड737300
23 भंडारा191630
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ95294930
27 रत्नागिरी25522500493
28 रायगड10210020
29 लातूर605901
30 वर्धा26025190
31 वाशिम454320
32 सांगली6600
33 सातारा770734306
34 सिंधुदुर्ग20620420
35 सोलापूर36035640
36 हिंगोली342331110
 एकूण9573914740521
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
जिल्हा कार्यालय उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.महानगरपालिका कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला111100
2 अमरावती15415400
3 अहमदनगर696630
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद939300
6 कोल्हापूर464510
7 गडचिरोली0000
8 गोंदिया0000
9 चंद्रपूर141310
10 जळगांव131300
11 जालना0000
12 ठाणे57746410310
13 धुळे111010
14 नंदूरबार0000
15 नागपूर373700
16 नांदेड5500
17 नाशिक16316210
18 पुणे22922900
19 परभणी141400
20 पालघर0000
21 बुलढाणा0000
22 बीड0000
23 भंडारा0000
24 मुंबई उपनगर जिल्हा10810800
25 मुंबई शहर858500
26 यवतमाळ0000
27 रत्नागिरी0000
28 रायगड202000
29 लातूर13813800
30 वर्धा0000
31 वाशिम0000
32 सांगली393900
33 सातारा0000
34 सिंधुदुर्ग0000
35 सोलापूर212100
36 हिंगोली0000
 एकूण1847172711010
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
जिल्हा कार्यालय उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.पोलीस अधिक्षक कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला8800
2 अमरावती3511024
3 अहमदनगर201128271
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद0000
6 कोल्हापूर0000
7 गडचिरोली756555
8 गोंदिया0000
9 चंद्रपूर262600
10 जळगांव7610
11 जालना6600
12 ठाणे434210
13 धुळे0000
14 नंदूरबार0000
15 नागपूर535120
16 नांदेड0000
17 नाशिक1001
18 पुणे222200
19 परभणी0000
20 पालघर12606
21 बुलढाणा0000
22 बीड202000
23 भंडारा757140
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ6600
27 रत्नागिरी322606
28 रायगड160016
29 लातूर0000
30 वर्धा404000
31 वाशिम919100
32 सांगली0000
33 सातारा2002
34 सिंधुदुर्ग3003
35 सोलापूर191603
36 हिंगोली4400
 एकूण79764515137