जिल्हाधिकारी कार्यालय
अं.न.जिल्हाधिकारी कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला5500
2 अमरावती0000
3 अहमदनगर8800
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद0000
6 कोल्हापूर4310
7 गडचिरोली0000
8 गोंदिया3300
9 चंद्रपूर0000
10 जळगांव0000
11 जालना0000
12 ठाणे0000
13 धुळे5339140
14 नंदूरबार2200
15 नागपूर12840
16 नांदेड0000
17 नाशिक0000
18 पुणे0000
19 परभणी0000
20 पालघर1010
21 बुलढाणा7700
22 बीड0000
23 भंडारा0000
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ3102
27 रत्नागिरी1100
28 रायगड0000
29 लातूर1010
30 वर्धा0000
31 वाशिम5500
32 सांगली0000
33 सातारा161600
34 सिंधुदुर्ग0000
35 सोलापूर111100
36 हिंगोली0000
 एकूण132109212
जिल्हा परिषद कार्यालय
अं.न.जिल्हा परिषद कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला7610
2 अमरावती1100
3 अहमदनगर5140
4 उस्मानाबाद3300
5 औरंगाबाद3030
6 कोल्हापूर4400
7 गडचिरोली1100
8 गोंदिया4040
9 चंद्रपूर131300
10 जळगांव7250
11 जालना0000
12 ठाणे313010
13 धुळे11740
14 नंदूरबार8800
15 नागपूर6318450
16 नांदेड131210
17 नाशिक9720
18 पुणे3713240
19 परभणी2200
20 पालघर4400
21 बुलढाणा1100
22 बीड0000
23 भंडारा0000
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ5104
27 रत्नागिरी8350330
28 रायगड242130
29 लातूर0000
30 वर्धा9810
31 वाशिम4310
32 सांगली2110
33 सातारा9090
34 सिंधुदुर्ग1100
35 सोलापूर9900
36 हिंगोली362340
 एकूण4092291764
महानगरपालिका कार्यालय
अं.न.महानगरपालिका कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला3300
2 अमरावती4400
3 अहमदनगर222200
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद121110
6 कोल्हापूर101000
7 गडचिरोली0000
8 गोंदिया0000
9 चंद्रपूर0000
10 जळगांव7700
11 जालना0000
12 ठाणे716830
13 धुळे0000
14 नंदूरबार0000
15 नागपूर222200
16 नांदेड0000
17 नाशिक4400
18 पुणे9053370
19 परभणी0000
20 पालघर0000
21 बुलढाणा0000
22 बीड0000
23 भंडारा0000
24 मुंबई उपनगर जिल्हा1100
25 मुंबई शहर8800
26 यवतमाळ0000
27 रत्नागिरी0000
28 रायगड302901
29 लातूर0000
30 वर्धा0000
31 वाशिम0000
32 सांगली6060
33 सातारा0000
34 सिंधुदुर्ग0000
35 सोलापूर0000
36 हिंगोली0000
 एकूण290242471
पोलीस अधिक्षक कार्यालय
अं.न.पोलीस अधिक्षक कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला2200
2 अमरावती0000
3 अहमदनगर2200
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद0000
6 कोल्हापूर0000
7 गडचिरोली0000
8 गोंदिया0000
9 चंद्रपूर0000
10 जळगांव2200
11 जालना0000
12 ठाणे1100
13 धुळे0000
14 नंदूरबार0000
15 नागपूर0000
16 नांदेड0000
17 नाशिक0000
18 पुणे6600
19 परभणी0000
20 पालघर0000
21 बुलढाणा0000
22 बीड8800
23 भंडारा2110
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ1100
27 रत्नागिरी0000
28 रायगड0000
29 लातूर0000
30 वर्धा0000
31 वाशिम171700
32 सांगली0000
33 सातारा1001
34 सिंधुदुर्ग1001
35 सोलापूर0000
36 हिंगोली0000
 एकूण434012
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
जिल्हा कार्यालय उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.जिल्हाधिकारी कार्यालय एकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला5500
2 अमरावती0000
3 अहमदनगर8800
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद0000
6 कोल्हापूर4310
7 गडचिरोली0000
8 गोंदिया3300
9 चंद्रपूर0000
10 जळगांव0000
11 जालना0000
12 ठाणे0000
13 धुळे5339140
14 नंदूरबार2200
15 नागपूर12840
16 नांदेड0000
17 नाशिक0000
18 पुणे0000
19 परभणी0000
20 पालघर1010
21 बुलढाणा7700
22 बीड0000
23 भंडारा0000
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ3102
27 रत्नागिरी1100
28 रायगड0000
29 लातूर1010
30 वर्धा0000
31 वाशिम5500
32 सांगली0000
33 सातारा161600
34 सिंधुदुर्ग0000
35 सोलापूर111100
36 हिंगोली0000
 एकूण132109212
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
जिल्हा कार्यालय उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.जिल्हा परिषद कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला7610
2 अमरावती1100
3 अहमदनगर5140
4 उस्मानाबाद3300
5 औरंगाबाद3030
6 कोल्हापूर4400
7 गडचिरोली1100
8 गोंदिया4040
9 चंद्रपूर131300
10 जळगांव7250
11 जालना0000
12 ठाणे313010
13 धुळे11740
14 नंदूरबार8800
15 नागपूर6318450
16 नांदेड131210
17 नाशिक9720
18 पुणे3713240
19 परभणी2200
20 पालघर4400
21 बुलढाणा1100
22 बीड0000
23 भंडारा0000
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ5104
27 रत्नागिरी8350330
28 रायगड242130
29 लातूर0000
30 वर्धा9810
31 वाशिम4310
32 सांगली2110
33 सातारा9090
34 सिंधुदुर्ग1100
35 सोलापूर9900
36 हिंगोली362340
 एकूण4092291764
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
जिल्हा कार्यालय उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.महानगरपालिका कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला3300
2 अमरावती4400
3 अहमदनगर222200
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद121110
6 कोल्हापूर101000
7 गडचिरोली0000
8 गोंदिया0000
9 चंद्रपूर0000
10 जळगांव7700
11 जालना0000
12 ठाणे716830
13 धुळे0000
14 नंदूरबार0000
15 नागपूर222200
16 नांदेड0000
17 नाशिक4400
18 पुणे9053370
19 परभणी0000
20 पालघर0000
21 बुलढाणा0000
22 बीड0000
23 भंडारा0000
24 मुंबई उपनगर जिल्हा1100
25 मुंबई शहर8800
26 यवतमाळ0000
27 रत्नागिरी0000
28 रायगड302901
29 लातूर0000
30 वर्धा0000
31 वाशिम0000
32 सांगली6060
33 सातारा0000
34 सिंधुदुर्ग0000
35 सोलापूर0000
36 हिंगोली0000
 एकूण290242471
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव
जिल्हा कार्यालय उपक्रम नियंत्रण अहवाल
अं.न.पोलीस अधिक्षक कार्यालयएकूण उपक्रमप्रमाणित केलेले उपक्रमरद्द केलेले उपक्रमप्रलंबित उपक्रम
1 अकोला2200
2 अमरावती0000
3 अहमदनगर2200
4 उस्मानाबाद0000
5 औरंगाबाद0000
6 कोल्हापूर0000
7 गडचिरोली0000
8 गोंदिया0000
9 चंद्रपूर0000
10 जळगांव2200
11 जालना0000
12 ठाणे1100
13 धुळे0000
14 नंदूरबार0000
15 नागपूर0000
16 नांदेड0000
17 नाशिक0000
18 पुणे6600
19 परभणी0000
20 पालघर0000
21 बुलढाणा0000
22 बीड8800
23 भंडारा2110
24 मुंबई उपनगर जिल्हा0000
25 मुंबई शहर0000
26 यवतमाळ1100
27 रत्नागिरी0000
28 रायगड0000
29 लातूर0000
30 वर्धा0000
31 वाशिम171700
32 सांगली0000
33 सातारा1001
34 सिंधुदुर्ग1001
35 सोलापूर0000
36 हिंगोली0000
 एकूण434012